Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Рішення сесії "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ПОЛИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Дата: 07.07.2022 11:35
Кількість переглядів: 306

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Полицької сільської ради

від ____________ №______

Сільський голова _______________ Микола ОЗЕРУГА

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

ПОЛИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ЄДРПОУ 22563717)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

І. Загальні положення

1.1. ПОЛИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 22563717)  є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої  освіти академічного і професійного спрямування та знаходиться у власності Полицькоїї територіальної громади в особі Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області (ЄДРПОУ 04388320) місцезнаходження якої: 34374 село Полиці, вулиця Богдана Хмельницького 23а, Вараський район Рівненська область.

ПОЛИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ   здійснює свою діяльність на гарантованій державою академічній, організаційній, фінансовій і кадровій автономії в обсязі, визначеному Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

ПОЛИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ   є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Полицького закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Полицької сільської ради  Вараського району  Рівненської області.

1.2. Найменування :

- повна назва: ПОЛИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- скорочена назва: ПОЛИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ (далі – ліцей)

1.3. Юридична адреса: 34374 вулиця Шкільна,1а, село Полиці, Вараський район Рівненська область, Україна, e-mail: Polutsi@nkr.net.

1.4. Полицький ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, Положенням про ліцей, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями  (розпорядженнями) засновника або уповноваженого ним органу Полицької сільської ради та даним Статутом.

1.5. Засновником ліцею є Полицька сільська рада Вараського району Рівненської області. Уповноваженим органом управління ліцеєм є відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради.

1.6. Структурними підрозділами ліцею може бути:

позашкільний підрозділ;

пансіон;

кафедри з окремих освітніх галузей, навчальних предметів (інтегрованих курсів);

лабораторії;

підрозділи з питань інноваційної діяльності.

 

Ліцей може мати у своєму складі філії.

 

1.7. Ліцей з моменту реєстрації є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний код, свою бухгалтерію та рахунки в банківських установах, самостійний баланс.

1.8. Ліцей є неприбутковим закладом, основним завданням якого є провадження освітньої діяльності.

1.9. Ліцей – заклад загальної середньої освіти, що, враховуючи інтереси здобувачів освіти, їх батьків, реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, в якому провадиться освітня діяльність повної загальної середньої освіти:

- І рівень – початкова освіта (1-4 класи), що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти а програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року);

- ІІ рівень – гімназія - базова середня освіта (5-9 класи), що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

- ІІІ ступінь – ліцей - профільна середня освіта (10-11 (12) класи), що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

1.10. Ліцей проводить освітню діяльність відповідно до ліцензії, може утворювати у своєму складі:

 - класи;

- групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);

- міжкласні групи учнів;

- навчальні кабінети (з навчальних предметів однієї або різних освітніх галузей).

Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (очною, заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

1.11 Повна загальна середня освіта може здобуватися за формами:

- інституційна (очна (денна, вечірня),заочна (на рівнях базової та профільної середньої освіти), дистанційна, мережева);

- індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві).

Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

1.12 Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності ліцею регулюються Законом України «Про освіту» (Стаття 6.)

Принципами освітньої діяльності ліцею є:

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • різноманітність освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу в межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній процес;
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • державно-громадське управління;
 • державно-громадське партнерство;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Освіта в закладі будується за принципом рівних можливостей для всіх.

1.12. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.  

1.13. Ліцей здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді. Як самостійна юридична особа, відповідно може здійснювати освітню діяльність на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворюючи для цього структурні підрозділи, у тому числі філії.

1.14. Основною метою діяльності ліцею є:

здійснення безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання та виховання, створення умов для інтелектуального, фізичного і психічного розвитку здобувачів освіти;

забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням бажань, здібностей та нахилів учнів.

1.15. Головні завдання ліцею:

- організація освітнього процесу, що грунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;

- створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;

- виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені Законом України «Про освіту» і відповідними державними стандартами повної загальної середньої освіти та необхідні для подальшого здобуття освіти;

- забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

 • організація вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів);

 

 • організація освітнього процесу з метою оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності;

 

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- інші завдання, визначені установчими документами ліцею.

1.16. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність відповідно компетенції, передбаченої чинним законодавством та нормативно-правовими актами у галузі освіти.

1.17. Досягнення завдань і мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

· вільне володіння державною мовою;

· здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

· математична компетентність;

· компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

· інноваційність;

· екологічна компетентність;

· інформаційно-комунікаційна компетентність;

· навчання впродовж життя;

· громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

· культурна компетентність;

· підприємливість та фінансова грамотність;

· інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

 

1.18. Спільними для всіх компетентностей є такі (наскрізні) вміння:

 • читання з розумінням;
 • уміння висловлювати власну думку усно і письмово;
 • критичне та системне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • творчість;
 • ініціативність;
 • вміння конструктивно керувати емоціями;
 • оцінювати ризики;
 • приймати рішення;
 • розв’язувати проблеми;
 • здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.19. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

· реалізацію положень Конституції України, Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

· задоволення потреб у здобутті початкової, базової та повної (профільної) загальної середньої освіти, забезпечення єдності навчання і виховання;

· створення навчально-методичної і матеріально-технічної бази для організації та здійснення освітнього процесу;

· забезпечення відповідності рівня початкової, базової та повної загальної середньої освіти Державному стандарту, забезпечення належної якості освіти;

· охорону життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників, формування в здобувачів освіти здорового способу життя, гігієнічних навичок;

· дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріальної бази;

· дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, в тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

· здобуття початкової, базової та повної (профільної) загальної середньої освіти дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особливими освітніми потребами.

 1.20. Ліцей має право:

 • на організаційну, академічну, фінансову, кадрову автономію;
 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • налагоджувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • проходити в установленому порядку ліцензування, інституційний аудит та громадський нагляд;
 • самостійно планувати роботу освітнього, виховного процесів, методичної і господарської діяльності, стратегію розвитку, визначати форми і засоби організації освітнього процесу за рішенням педагогічної ради ліцею та погодженням із засновником;

 

 • самостійно розробляти освітні програми, що містять: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • на основі освітніх програм розробляти робочий навчальний план з розподілом його варіативної частини;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, а також корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • розпоряжатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
 • здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються в освітньому процесі згідно чинного занонодавства;
 • надавати оплачувані освітні послуги відповідно чинного законодавства;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • формувати контингент здобувачів освіти, профілі навчання відповідно до здібностей, інтересів здобувачів освіти, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, формувати в них засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
  • формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису відповідно до встановлених нормативів;
  • забезпечувати добір і розстановку кадрів, запрошувати спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних або контрактних умовах;
  • встановлювати доплати, надбавки, матеріальні допомоги та премії працівникам і стипендії учням, відповідно до чинного законодавства;
  • встановлювати вимоги до зовнішнього вигляду і форми одягу для здобувачів освіти ліцею (в тому числі на уроках фізичної культури та предмету «Захист України»);
  • створювати структурні підрозділи, об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами;
  • користуватися пільгами, що передбачені державою;
  • організовує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;
  • видає документи про освіту встановленого зразка;
  • отримує фінансування за рахунок коштів відповідного бюджету, кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством, залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження в межах законодавства України;
  • розробляє і затверджує кошторисні призначення на відповідний рік  передбачених асигнувань;
  • визначає структуру навчального року, тривалість навчального тижня, дня, відпочинку між уроками, інші форми організації освітнього процесу, встановлює режим роботи на основі відповідних нормативно-правових актів;
  • проводить зарахування здобувачів освіти, в тому числі і на конкурсних засадах
  • здійснює капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі підряду чи господарським способом;
  • здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства та Статуту.

1.21. В ліцеї створюються та функціонують:

· методична рада;

· методичні об'єднання вчителів-предметників, класних керівників тощо;

· творчі групи для опрацювання окремих питань;

· психологічна служба;

·  самоврядування здобувачів освіти;

· рада профілактики.

1.22. Здобуття профільної середньої освіти у ліцеї передбачає академічне та професійне спрямування. Ліцей має програми профільної середньої освіти за обома спрямуваннями.

Академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів хіміко-біологічного та математичного циклів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Професійне спрямування – орієнтоване на ринок праці на основі поєднання змісту освіти профільного навчання, визначеного стандартом профільної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

1.23. Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється медичними працівниками, які входять до штатного розпису закладу. Кількість медпрацівників регламентується відповідно Таблиці до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти.       

1.24. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством за договорами, що укладені між ними.

1.25. Ліцей визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

1.26. Порядок поділу класу на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами чинних законів України.

1.27. У випадку, якщо внаслідок внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів окремі положення Статуту, суперечитимуть законодавству, до внесення відповідних змін до Статуту застосовуються норми чинного законодавства України.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Ліцей провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідних ліцензій, виданих в установленому законодавством порядку.

2.2. Ліцей може бути опорним закладом.  

2.3. Полицький ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного (на 5 років) і річного планів.

План роботи відображає найголовніші питання закладу освіти, визначає перспективи його розвитку.

2.4. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма  – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.5. Освітня програма має містити:

· загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями та роками навчання;        

· вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

· перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

· форми організації освітнього процесу;

· опис та інструментарію оцінювання;

· інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

2.6. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

2.7. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

2.8. Освітня програма розроблена для кожного підрозділу закладу. Кожна освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.9. На основі освітньої програми педагогічна рада ліцею складає, а керівник затверджує навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів, обов’язкових до вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень. У вигляді додатків до навчальних планів додаються тижневий розклад уроків, щоденний режим роботи закладу та підрозділів.

2.10. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів.

2.11. У ліцеї варіантність базової та повної (профільної) загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів: інваріантна – визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; варіативна – визначається ліцеєм із врахуванням інтересів і побажань здобувачів освіти, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.12. В ліцеї наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні предметів поглиблено, профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради ліцею може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.13. У школі І рівня для учнів 1-4 класів за письмовим зверненням батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника функціонують групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.14. Зарахування, переведення та відрахування здобувачів освіти здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого МОН України. При потребі за рішенням педагогічної ради встановлюються інші умови зарахування, переведення та відрахування здобувачів освіти, що не суперечить чинному законодавству на момент його здійснення.

2.15. За учнями, які навчаються в ліцеї, зберігається право вільного переходу у відповідний клас іншого закладу освіти.

2.16. Основною формою організації навчальних занять є урок. Методи навчання визначаються вчителями ліцею. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення базової та повної загальної середньої освіти, проходження атестації екстерном.

2.17. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року і триває не менше 175 днів.

Тривалість канікул впродовж навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ліцеєм на основі нормативних актів.

На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей,, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх  особливих освітніх потреб.

Режим роботи на конкретний навчальний рік визначається ліцеєм на основі відповідних нормативно-правових актів.

Тривалість уроків становить: у перших класах – не більше 35 хвилин, у других - четвертих класах – не більше 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих (дванадцятих) – не більше 45 хвилин. Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

За рішенням педагогічної ради може встановлюватися інша тривалість уроків з метою запровадження інноваційних педагогічних технологій.

2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до навчальних планів з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником.

Тижневий режим ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

2.19. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти, розвиток їх творчих здібностей, обдарувань.

2.20. Навчальні заняття проводяться парами та уроками. Тривалість перерви між уроками 10 хвилин, великі перерви не менше 15 хвилин між 2 і 3, 3 і 4 та 4 і 5 уроками. Факультативні та додаткові заняття розпочинаються перед та після закінчення уроків з предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану.

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти без їх надмірного перевантаження.

2.22. Ліцей може надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Засновник закладу має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Додаткові освітні та інші послуги вводяться лише за згодою батьків здобувачів освіти, фізичних та юридичних осіб на основі угод з ліцеєм.

2.23. Освіта в ліцеї надається незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин. Іноземні громадяни (здобувачі освіти), особи без громадянства здобувають освіту в Полицькому ліцеї відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів та даного Статуту.

2.24. Освітній процес у ліцеї є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

2.25. Ліцей як суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань в межах своєї автономії, визначеної Законом України «Про освіту», спеціальними законами та/або установчими документами.

При ліцеї можуть створюватися для самостійної освіти здобувачів освіти відкриті лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.

2.26. Педагогічні працівники в ліцеї можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Освітній процес здійснюється за різними формами: уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути, екскурсії тощо.

ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

3.1. У ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до вимог, визначених МОН України.

Система оцінювання навчальної праці здобувачів освіти є стимулюючою. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.2. Оцінки за семестр, річні виставляються обов'язково. Порядок їх виставлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.3. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.4. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації та звільнення від державної підсумкової атестації визначається МОН України.

3.5. Учням, які закінчили певний рівень ліцею, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – свідоцтво про початкову освіту;
 • по закінченні гімназії – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні ліцею – свідоцтво про повну загальну середню освіту.

 

3.6. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та матеріального заохочення і відзначення.

Нагородження здобувачів освіти похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», свідоцтва з відзнакою, золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» і срібною медаллю «За досягнення у навчанні» здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.7. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів ліцею є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

ІV. Виховний процес у ліцеї

4.1. Виховання учнів (вихованців) в ліцеї здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

4.2. У ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.3. Примусове залучення учнів (вихованців) ліцею до вступу в громадянські  об'єднання, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

4.4. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів (вихованців) забороняється.

V. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу ліцею є:

· здобувачі освіти;

· педагогічні працівники;

· батьки здобувачів освіти;

· інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу.

5.2. Здобувачі освіти мають право на:

· навчання впродовж життя та академічну мобільність;

· індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

· якісні освітні послуги;

· справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

· відзначення успіхів у своїй діяльності;

· свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

· безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

· повагу людської гідності;

· захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

· користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів;

· доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

· участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцею;

· інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.3. Здобувачі освіти зобов’язані:

· виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

· поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

· відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

· відповідально та дбайливо ставитися до державного майна та матеріально-технічної бази ліцею.

· дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

· здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

· залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до заходів, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.4. Педагогічні працівники.

 • Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

 

Щорічне підвищення кваліфікації пе

 • На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 • Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

 

 

 • Педагогічні працівники ліцею, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

 

 • Педагогічному працівнику можуть встановлюватись надбавки та доплати, здійснюватись виплата  матеріальної  допомоги, в тому числі на оздоровлення, преміювання відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи освітнього закладу у межах фонду коштів на оплату праці.

 

 • дагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про дошкільну  освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

 

 • Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

 

 • Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).

 

 • Педагогічні  працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

 

 • Педагогічні  працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної  ради. Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний  працівник.

 

 • Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника.

 

 • Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 

 

5.4.1 Педагогічні працівники мають право на:

· академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

· педагогічну ініціативу;

· розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

· користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів, відповідно до спеціальних законів;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку;

· вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

· доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

· відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

· справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

· захист професійної честі та гідності;

· індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

· творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням стажу педагогічної роботи;

· забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

· безпечні і нешкідливі умови праці;

· подовжену оплачувану відпустку;

· участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

· участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

5.4.2 Педагогічні працівники зобов’язані:

· постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

· виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

· сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

· дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

· дотримуватися педагогічної етики;

· поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

· формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

· виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

· формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

· додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки.

5.5. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами.

5.6. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються чинним законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами.

5.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

5.8. Батьки здобувачів освіти

 • Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

 

 •  Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

 

 •  Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.
 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

 

5.8.1 Батьки здобувачів освіти мають право:

· захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

· звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

· обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

· брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

· завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

· брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

· отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

5.8.2 Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

· виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

· сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

· поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

· дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

· формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

· формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

· виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

· дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

5.9. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами ліцею і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

5.10. Статус учасників освітнього процесу, їхні права та обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», іншими актами законодавства України, даним Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.11. Засновник ліцею забезпечує пільговий проїзд здобувачів освіти до місця навчання і додому в розмірах, визначених органом місцевого самоврядування, та передбачає на це відповідні видатки з місцевого бюджету.

5.12. Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладі загальної середньої освіти, інших здобувачів освіти відповідно до свого рішення;

- осіб інших категорій, визначених законодавством або рішенням органу місцевого самоврядування.

5.13. Педагогічне навантаження.

5.13.1. Педагогічне навантаження педагогічних працівників ліцею - час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розподіл педагогічного навантаження у ліцеї затверджується його керівником.

5.13.2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника ліцею, обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

5.14. Керівник ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, відповідальних за навчальні і робочі приміщення, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

5.15. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

5.16. Залучення педагогічних працівників до робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

5.17. Педагогічні працівники ліцею підлягають атестації відповідно Положення про атастацію встановленого МОН України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії), тарифний розряд та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель (вихователь)", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

5.18. Педагогічні працівники ліцею можуть проходити сертифікацію за власним бажанням.

VI. Управління ліцею

6.1. Управління ліцею в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

· засновник або уповноважений ним орган;

· директор ліцею;

· колегіальний орган управління ліцею - педагогічна рада;

· колегіальний орган громадського самоврядування.

6.2. Засновник ліцею або уповноважений ним орган:

· затверджує установчі документи (Статут, стратегію розвитку, кошторис) ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;

· укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею;

· розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею з підстав, визначених законодавством та установчими документами ліцею;

· затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;

· здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

· здійснює контроль за дотриманням установчих документів ліцею;

· здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-фінансує виконання стратегії розвитку ліцею, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

· реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

6.3. Засновник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

- здійснювати фінансування ліцею;

· забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

-забезпечити дотримання принципів універсального дизайну та розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень ліцею;

· у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

· забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Засновник не має права втручатися в освітню діяльність ліцею, що здійснюється відповідно до його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

6.4. Керівник ліцею

Повноваження керівника ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом та трудовим договором.

- Призначається рішенням засновника за результатами конкурсного відбору строком на шість років (на два роки – для особи, яка призначається керівником ліцею вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до Положення про конкурс на керівника закладу освіти, затвердженого засновником чи уповноваженим ним органом (посадовою особою).

  Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на керівника закладу освіти.

 

- Здійснює безпосереднє управління закладом освіти, є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

- Особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла  конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства.

 

- Обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

 Посадова особа засновника (голова відповідної ради чи керівник державного органу) або керівник уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) призначає переможця та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

- Звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

6.5 Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи керівником державного органу) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

 

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд.

 

6.6 Не може обіймати посаду керівника закладу освіти особа, яка:

 

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

 

 

6.7 Керівник ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством;

 

6.8 Керівник ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітою, фінансово-господарську та іншу діяльність освітнього закладу.

 

Інституційний  аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

 

6.9. Повноваження керівника ліцею:

- створює в закладі безпечне освітнє середовище, забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

· приймає рішення щодо діяльності ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та коштами;

· підписує документи з питань освітньої, фінансово - господарської та іншої діяльності діяльності ліцею;

-розробляє проект кошторису та подає його засновнику чи уповноваженому ним органу на затвердження;

· призначає та звільняє з посади заступників керівника, педагогічних та інших працівників, визначає та затверджує їх посадові обов’язки;

-визначає режим роботи ліцею;

· забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

· забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

· забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;

· сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

· сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників освітнього закладу;

· здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ліцею;

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· у разі створення затверджує положення про структурні підрозділи ліцею;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ліцею, затверджує штатний розпис, кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків;

· видає накази, обов'язкові для всіх учасників освітнього процесу, і контролює їх виконання;

· організовує освітній процес та видачу документів про освіту;

-здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

-забезпечує відкритість і прозорість діяльності ліцею шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів»;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачі освіти;

· відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· затверджує освітню програму, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, посадові інструкції;

-забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

· встановлює надбавки, доплати, премії працівникам ліцею в межах фонду оплати праці;

-сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

· здійснює розподіл та затвердження педагогічного навантаження на відповідний навчальний рік;

-організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

· створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· звітує щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею;

· забезпечує реалізацію права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства (булінгу);

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

· забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, норм техніки безпеки та охорони праці;

· дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ і організацій в освітньому процесі, керівництві здобувачів освітянськими об'єднаннями.

 

6.10. Основним колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

6.11. Головою педагогічної ради є керівник ліцею.

6.12. Педагогічна рада ліцею:

· планує роботу ліцею;

· схвалює освітню програму ліцею та оцінює результативність її виконання;

· формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

· розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, приймає рішення про переведення здобувачів освіти до наступних класів та їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

· ухвалює рішення про моральне та матеріальне заохочення здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інноваційній, участі у дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності ліцею, співпраці з іншими закладами освіти та науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

· розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

· має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації ліцею;

· інші питання, визначені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

6.13. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею.

6.14. Члени педагогічної ради мають ініціативне право вносити на її розгляд питання організації освітнього процесу.

6.15. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

6.16. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом керівника закладу освіти.

6.17. Громадське самоврядування в ліцеї – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні ліцеєм.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

6.18. У ліцеї можуть діяти:

· органи самоврядування працівників закладу освіти;

· органи самоврядування здобувачів освіти;

· органи батьківського самоврядування;

· інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.19. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та даним Статутом.

6.20. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) його колективу.

6.21. Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 від загальної кількості членів колективу.

6.22. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості присутніх на загальних зборах (конференції) членів колективу.

6.23. Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати загальні збори (конференцію) мають члени трудового колективу, якщо за це висловилось не менше 2/3 їх загальної кількості, керівник ліцею.

6.24. Загальні збори (конференція) ліцею:

· встановлюють кількісний та персональний склад делегованих представників до ради ліцею;

· заслуховують звіт керівника про здійснення керівництвом закладу освіти;

· затверджують основні напрями вдосконалення освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ліцею;

· розглядають пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу;

· розглядають інші питання удосконалення системи розвитку ліцею.

6.25. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Працівників закладу – зборами трудового колективу;

· здобувачів освіти – класними зборами;

· батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

· від працівників закладу – десять осіб;

· здобувачів освіти – десять осіб;

· батьків і представників громадськості – десять осіб.

Термін їх повноважень становить – 1 рік.

6.26. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

6.27. Право скликати збори (конференцію) мають учасники зборів (делегати, конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновники.

6.28. У період між загальними зборами (конференцією) діє педагогічна рада ліцею.

6.29. Колективний орган батьківського самоврядування (рада):

· обирає орган батьківського самоврядування - батьківську раду;

· обирає своїх представників до ради ліцею;

· залучає батьків для участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

· вносить на розгляд ради ліцею, педагогічної ради, керівника пропозиції щодо організації освітнього процесу в закладі освіти та його удосконалення;

· запрошує педагогічних працівників, представників державних органів управління, адміністрації ліцею для обговорення стану і перспектив роботи освітнього закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

6.30. Орган самоврядування здобувачів освіти(спілка) –дієвий структурний підрозділ, який відкриває широкі можливості для самореалізації здобувачів освіти, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети.

6.51. Спілка здобувачів освіти:

· діє згідно зі Статутом ліцею;

· забезпечує захист прав дітей;

· заповнює позаурочний простір цікавими та змістовними справами;

· залучає здобувачів освіти до різноманітних видів діяльності закладу, а також до управління справами колективу.

VII. Прозорість та інформаційна відкритість закладу

7.1. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

7.2. Ліцей забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

· Статут ліцею;

· ліцензії на провадження освітньої діяльності;

· сертифікати про акредитацію освітніх програм;

· структура та органи управління ліцею;

· кадровий склад ліцею згідно з ліцензійними умовами;

· освітні програми, що реалізуються в ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

· територія обслуговування, закріплена за ліцеєм його засновником;

· ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ліцеї;

· мова (мови) освітнього процесу;

· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

· матеріально-технічне забезпечення ліцею (згідно з ліцензійними умовами);

· результати моніторингу якості освіти;

· річний звіт про діяльність ліцею;

· правила прийому до ліцею (при проведенні конкурсу);

· умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

· перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

· інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.

7.3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення ліцеєм, може визначатися спеціальними законами.

7.4. Ліцей при отриманні публічних коштів зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

VIIІ. Забезпечення якості освіти

8.1. Однією із складових системи забезпечення якості освіти є внутрішня система забезпечення якості освіти в ліцеї.

8.2. Система забезпечення якості освіти в ліцеї включає:

· стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

· систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

· оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

· оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

· оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ліцею;

· забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

· забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцею;

· створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

· інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

8.3. Особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості закладу визначається спеціальними законами. (Стаття 41 Закону України «Про освіту»)

8.4. Освітній та виховний процес в ліцеї побудований на кодексі академічної доброчесності.

8.5. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

8.6. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

· посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

· дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

· надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

· контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

· об’єктивне оцінювання результатів навчання.

8.7. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

· самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

· посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

· дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

· надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

8.8. Порушенням академічної доброчесності вважається:

· академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

· самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

· фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

· фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

· списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

· обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

· хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

· необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

8.9. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ліцею можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

· відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

· позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

8.10. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

· повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

· повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

· відрахування із ліцею (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);

· позбавлення винагороди.

8.11. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями ліцею, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління ліцею та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

8.12. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління ліцею з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

· ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

· особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

· знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

· оскаржити рішення про притягнення щодо академічної відповідальності до апеляційного органу або суду.

IХ. Матеріально-технічна база

9.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

9.2. Майно ліцею є власністю Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Будівлі закладу освіти належить до власності Полицької територіальної громади. Здійснюючи право оперативного управління, заклад освіти володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених засновником.

9.3. Об’єкти та майно ліцею не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

9.4. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.6. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, учасниками освітнього процесу відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.7. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, класів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерних кабінетів, бухгалтерії, їдальні та буфету, приміщення для 0щ9навчально-допоміжного персоналу, кабінету практичного психолога, учительської тощо.

X. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Статуту.

10.2. Джерелами фінансування ліцею є:

· кошти державного бюджету;

· кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування даного типу закладу освіти;

· кошти інших територіальних громад шляхом передачі коштів між місцевими бюджетами;

· кошти закладів освіти, наукових установ, відомств тощо, з якими співпрацює ліцей;

· добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів;

· гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

· надходження від надання додаткових платних освітніх та інших послуг, згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

· інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів Засновника.

10.4. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

10.5. Ліцею можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання, педагогічний патронаж, інклюзивне навчання і літню навчально-дослідницьку практику.

10.6. Ліцей самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої установчими документами.

10.7. Кошти ліцею можуть зберігатися на його рахунку в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Ліцей самостійно розпоряджається коштами, отриманими від надання додаткових освітніх послуг, передбачених законодавством.

10.8. Доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновника (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.9. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами та цим Статутом.

10.10. Ліцей має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання, інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов учасників освітнього процесу.

10.11. Для здійснення статутних повноважень ліцей може використовувати можливості установ, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій тощо.

10.12. Заробітна плата вчителям ліцею нараховується, виходячи з 18-ти годинного тижневого навантаження та інших видів педагогічної діяльності, передбаченої Законом України «Про загальну середню освіту». Посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам ліцею підвищуються згідно «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти», інших нормативних документів.

10.13. Штатний розпис ліцею затверджується керівником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

10.14. Діловодство ліцею ведеться державною мовою.

10.15. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.16. Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

XІ. Міжнародне співробітництво

11.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, має право налагоджувати прямі зв'язки (також міжнародні) на основі самостійно укладених угод. Засновником виділяються бюджетні кошти для проведення представницьких видатків з обміну педагогічними працівниками та учнями в рамках освітніх програм. Ліцею надається право створювати у встановленому законодавством порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

11.2. Ліцей відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, установами системи освіти іноземних країн, громадськими об’єднаннями, фондами інших країн.

11.3. Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ). Використання ліцеєм надходжень в іноземній валюті здійснюється відповідно до законодавства та виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

11.4. Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

XIІ. Контроль за діяльністю ліцею

12.1. Державний нагляд (контроль) ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

12.2. Основною формою нагляду за діяльністю закладу є інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості та його територіальним органом не рідше одного разу на десять років за чинним законодавством.

12.3. Крім того контроль за діяльністю закладу можуть здійснювати органи громадського самоврядування, створені відповідно до вимог чинного законодавства.

 

XIІI. Реорганізація, припинення діяльності ліцею

13.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) ліцею приймає Засновник згідно чинного законодавства.

 

13.2. У разі реорганізації чи ліквідації ліцею Засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

13.3. При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

13.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворенню) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до державного бюджету.

ХІV. Прикінцеві положення

14.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються за рішенням засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.


https://rada.info/upload/users_files/04388320/63a1c7740e5aca364d8a9004ede91a60.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь