Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

РІШЕННЯ СЕСІЇ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ РОМЕЙКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Дата: 07.07.2022 10:58
Кількість переглядів: 208

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Полицької сільської ради
від 22червня 2022 року № 605
Сільський голова____________Микола ОЗЕРУГА

СТАТУТ

РОМЕЙКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
ПОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2022

2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та
діяльності Ромейківського ліцею Полицької сільської ради Вараського
району Рівненської області (надалі – заклад освіти), який є повним
правонаступником майнових і правових зобов’язань Ромейківського
навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів – заклад дошкільної освіти» Полицької сільської ради Вараського
району Рівненської області.
1.2. Ромейківський ліцей - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію
права громадян на здобуття початкової, базової, повної загальної середньої та
профільної освіти, який має у своєму складі дошкільний підрозділ.
1.3. Ромейківський ліцей, знаходиться у комунальній власності
Полицької сільської територіальної громади та має статус закладу освіти.
Засновником і власником закладу освіти є Полицька сільська
територіальна громада в особі Полицької сільської ради.
1.4. Найменування закладу освіти:
повне: Ромейківький ліцей Полицької сільської ради Вараського району
Рівненської області;
скорочене: Ромейківcький ліцей
1.5. Юридична адреса: вулиця Молодіжна, 3, с.Ромейки, Вараський
район, Рівненська область, 34382.
1.6. Управління Ромейківським ліцеєм здійснює Полицька сільська
рада (далі –Засновник), уповноважений орган (відділ освіти, культури, молоді
та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради), керівник закладу
освіти (директор), колегіальний орган управління закладу (педагогічна рада),
колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори). За
рішенням Засновника в закладі освіти може бути створена піклувальна рада
із затвердженням відповідного Положення.
1.7. Ромейківський ліцей у своїй діяльності керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню

3
освіту» та нормативно-правовими документами, що регулюють питання
діяльності закладу освіти та власним Статутом, який затверджується
Засновником відповідно до законодавства.
1.8. Ромейківський ліцей є юридичною особою. Має дошкільний
структурний підрозділ. Заклад освіти, як суб’єкт господарювання, діє в
статусі неприбуткового закладу освіти та має самостійний баланс, рахунок в
установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
Заклад освіти має право набувати майнові і немайнові права, нести
обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та
інше майно відповідно до законодавства.
1.9. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову
автономію закладу освіти.
1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та
державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними
угодами;
дотримання фінансової дисципліни.
1.11. Політичні партії не мають права втручатись в освітню діяльність
закладу освіти. У закладі освіти забороняється створення осередків
політичних партій та функціонування будь-яких політичних об'єднань.
1.12. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам
забороняється залучати учнів до участі у заходах організованих релігійними
організаціями та політичними партіями (об'єднаннями), крім заходів,
передбачених освітньою програмою.

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ, ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ,
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4
2.1. Основним видом діяльності Ромейківького ліцею є освітня
діяльність, що здійснюється за рівнями освіти:
дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки
кваліфікації
початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки
кваліфікації;
базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки
кваліфікації;
повна загальна середня освіта (профільна), яка відповідає третьому
рівню Національної рамки кваліфікації.
2.2. Заклад освіти забезпечує рівні умови доступу до повної загальної
середньої освіти відповідно до стандартів освіти. Ніхто не може бути
обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується
незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства,
національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри,
місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового
стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.
2.3. Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова –
українська.
2.4. Формами здобуття освіти в Ромейківському ліцеї є:
інституційна (очна (денна), дистанційна);
індивідуальна (екстернатна, сімейна(домашня), педагогічний патронаж).
Здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється згідно
Положень про форми освіти, які затверджуються центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти.
2.5. При здійсненні навчання в освітньому процесі можуть
використовуватися технології дистанційного навчання (технології
розвивального, проектного, змішаного, диференційованого, програмового,
модульно-навчального тощо).

5
2.6. Для осіб з особливими потребами за заявами батьків
організовується інклюзивне навчання в інклюзивних класах.
2.7. Організація здобуття освіти здійснюється відповідно до освітньої
програми закладу освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за
інституційною та іншими формами мають відповідати вимогам відповідних
державних стандартів загальної середньої освіти.
2.8. В закладі освіти можуть створюватися класи (групи) поглибленого
вивчення окремих предметів.
2.9. Ромейківський ліцей забезпечує здобуття повної загальної
середньої освіти здобувачами освіти (учнями) відповідно до Державних
стандартів, метою якої є всебічний розвиток, виховання і соціалізація
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності:
вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами;
математична компетентність;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
інноваційність;
екологічна компетентність;
інформаційно-комунікаційна компетентність;
навчання впродовж життя;
громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя;

6

усвідомленням рівних прав і можливостей;
культурна компетентність;
підприємливість та фінансова грамотність;
інші компетентності, передбачені стандартами освіти.

2.10. Ромейківський ліцей має право:
визначати форми, методи і засоби організації освітнього
процесу за погодженням із власником (засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати
експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними
інститутами та центрами проводити науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству
України;
використовувати різні форми морального і матеріального
заохочення до учасників освітнього процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно
з законодавством України та власним Статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних
осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні
надходження у порядку визначеному законодавством України.
2.11. Завданнями Ромейківського ліцею є:
виховання громадянина України;
формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду;
виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти,
підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

7
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів
України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,
відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків
людини і громадянина;
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних
переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та
рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і
націй;
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і
засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психічного здоров'я учнів.
2.12. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Ромейківський ліцей здійснює освітній процес та освітню
діяльність здобувачами освіти згідно Державних стандартів відповідних рівнів
освіти.
3.2. Термін навчання для забезпечення здобуття повної загальної
середньої освіти встановлюється згідно діючих Законів України «Про
дошкільну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».
3.3. Термін навчання для учнів з особливими освітніми потребами
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3.4. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до Програми
розвитку закладу освіти та річного плану роботи.
3.5. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) закладу освіти не
може становити менше 5 учнів та більше: 24 учнів, які здобувають початвоку

8
освіту (з 01.09.2022 року); 30 учнів, які здобувають базову чи профільну
середню освіту.
3.6. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів в
закладі освіти здійснюється відповідно до порядку, визначеного наказом
Міністерства освіти і науки України в умовах повної або часткової інтеграції
різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державними
стандартами освіти.
3.7. За письмовим зверненням батьків, інших законних представників
учнів та відповідно до рішення засновника у закладі освіти функціонують
групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника
та за інші кошти, не заборонені законодавством.
3.8. З метою реалізації Державного стандарту загальної середньої
освіти в освітньому закладі діють освітні програми як єдиний комплекс
освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної
середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним
стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.
3.9. Освітня програма має містити:
3.9.1 Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати
навчання здобувачів освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або
предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
форми організації освітнього процесу.
3.9.2. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для
вільного вибору здобувачів освіти.
3.9.3. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх
програм, не потребують окремого затвердження центральним органом
забезпечення якості освіти.
3.9.4. Освітня програма може бути розроблена для одного і для
декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

9
3.9.5. Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами
освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним
Державним стандартом загальної середньої освіти.
3.9.6. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує
навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
3.9.7. Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти
можуть бути створені умови для засвоєння ним освітньої програми за
індивідуальним навчальним планом.
3.10. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється у процесі урочної,
позаурочної, позашкільної діяльності з ними.
Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених
в Конституції України та інших нормативно-правових актах України.
3.11 У разі проведення на базі освітнього закладу зовнішнього
незалежного оцінювання, всеукраїнських, обласних, районних, міських
форм роботи наказом по ліцею можуть вноситись зміни в режим роботи
закладу освіти (перенесення навчання на другу зміну за скороченим
режимом проведення навчальних занять, в інший неробочий день, в
дистанційній формі) з обов’язковим погодженням з профспілковим
комітетом закладу.
3.12. В умовах запровадження карантину, чи припинення навчального
процесу через температурний режим, перенесення строків (продовження)
канікул до завершення навчального року, проведення та підготовки до
державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання під
час навчального процесу вносяться зміни в режим роботи ліцею та відповідно
у календарно-тематичне планування навчальних предметів.
Заклад освіти та вчитель обов’язково вживає заходів щодо освоєння
учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі згідно
навчальної програми.

10
У разі зазначених вище причин навчальний матеріал може бути
засвоєний за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів
дистанційного навчання тощо.
3.13. Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні
обставини описані вище, не може бути причиною вирахування із заробітної
плати.
3.14. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1
вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
3.15. Навчальний рік в освітньому закладі за структурою включає І, ІІ
семестри. Тривалість навчального тижня – 5 днів. Тривалість занять,
відпочинку між ними встановлюються умежах часу, передбаченого освітньою
програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до
перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови
здобуття освіти.
3.16. Режим роботи Ромейківського ліцею визначається самим закладом
освіти на основі регулюючих дане питання нормативно-правових актів.
3.17. Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем
протягом 3 годин. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу
13 00 – 16 00 .
Медичний огляд вихованців дошкільного підрозділу здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35
хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих
класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми
організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших -
четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням
додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
3.18. Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не
може бути меншою 30 календарних днів.

11
3.19. У закладі освіти можуть проводитись факультативні та гурткові
заняття згідно затверджених графіків.
3.20. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох
уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також
уроків трудового навчання. У 10—11-х класах допускається проведення
підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини
навчального плану і профільних предметів.
3.21. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням
потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як
10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.
3.22. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану
освітньої програми закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-
гігієнічних вимог та затверджується керівником закладу.
3.23. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших
видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
3.24. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною
програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх
згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
3.25. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем
відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог
навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
3.26. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
3.27. Оцінювання навчальних досягнень учнів протягом навчального
року здійснюється згідно критеріїв оцінювання, визначених Міністерством
освіти і науки України.
3.28. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є
формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання,
державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.
Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною
(домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік.

12
3.29. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року
здійснюється у класних журналах, інструкція про ведення яких
затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної
діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
3.30. В освітньому закладі не виставляються оцінки з поведінки учнів, за
участь у громадській роботі.
3.31. Навчання у випускників (4,9,11 класи) завершується державною
підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок визначаються Міністерством
освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або із
інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової
атестації.
3.32. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не
засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою
батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями
відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками
зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в
спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними
навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
3.33. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші
обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до
індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток,
залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням
педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
3.34. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного
рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на
підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні
отримують такі документи про освіту:
свідоцтво про початкову освіту;
свідоцтво про базову середню освіту;
свідоцтво про повну загальну середню освіту.

13
3.35. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного
предмета, видається табель успішності.
3.36. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити
навчання на індивідуальній формі (екстернатній).
3.37. За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися
похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів
III ступеня — похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів», медалями — золотою «За високі досягнення у навчанні»
або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні
випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну
середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у
навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.
3.38. За успіхи у навчанні до учасників освітнього процесу можуть
застосовуватися форми морального та матеріального заохочення.
3.39. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх
учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього
розпорядку та статуту закладу освіти.
3.40. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів
забороняється.
3.41. Для навчання дітей з особливими потребами освітній заклад на
підставі звернення батьків дитини або осіб, що їх заміняють, утворює
інклюзивні класи та/або спеціальні групи і класи.
3.42. Заклад освіти створює умови для навчання осіб з особливими
освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
3.43. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-
педагогічні та корекційно-розвивальні послуги педагогічними працівниками
та фахівцями (практичним психологом, соціальним педагогом, вчителем-
дефектологом, асистентом вчителя).

14
3.44. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до
позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їхнього віку, здібностей,
інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої
діяльності та стану здоров'я.
3.45. За закладом освіти органом місцевого самоврядування закріплено
територію обслуговування учнів, які мають її відвідувати.
3.46. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти
проводиться наказом керівника (директора), що видається на підставі заяви,
копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки
встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого
класу).
3.47. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів закладу
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється
відповідно до нормативних документів, затверджених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері освіти.
3.48. Зарахування учнів до освітнього закладу здійснюється на
конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на
відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність
закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти,
які проживають на території обслуговування цього закладу; діти, чиї батьки
працюють, брати та сестри навчаються в даному закладі.
Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове
зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти.
3.49. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення
дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до
закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими
документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
3.50.  Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до
початку навчального року за наказом його керівника.

15
3.51. Кожна особа має право здобувати початкову, базову, повну
загальну середню освіту у закладі освіти, що найбільш доступний та
наближений до місця проживання особи.
3.52. Право особи здобувати початкову та базову, повну загальну
середню освіту в Ромейківському ліцеї, за яким закріплена територія
обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує
право особи обрати інший заклад освіти.
3.53. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні
розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
Організаційні заходи щодо прийому учнів до 1 класу освітнього закладу
розпочинаються з 1 травня та здійснюються згідно норм діючого
законодавства, яке регулює дане питання.

4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу є:
здобувачі освіти (учні);
педагогічні працівники;
батьки здобувачів освіти (учнів);
фізичні особи, які проводять освітню діяльність та асистенти дітей з
особливими освітніми потребами.
4.2. Здобувачі освіти (учні) мають право на:
якісні освітні послуги;
індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через
вільний вибір видів, форм здобуття освіти, освітніх програм, методів та
засобів навчання;
доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у
комунальному закладі;
вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму,
факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

16

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-
технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-
оздоровчою базою закладу;
участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності,
конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів
інваріантної та варіативної частини;
участь вроботі органів учнівського самоврядування закладу;
участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій,
клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного
насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх
права, принижують честь і гідність;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
4.3. Здобувачі освіти (учні) закладу зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не
меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
підвищувати свій загальний культурний рівень;
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій
навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм,
поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
виконувати вимоги педагогічних та інших працівниківзакладу
відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
брати участь у різних видах трудової діяльності;
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна,
майна інших учасників навчально-виховного процесу;

17
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
дотримуватися правил особистої гігієни.
4.4. Учні закладу освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або
осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно
корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з
урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
4.5. Заклад освіти забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання,
режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує
гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.
4.6. Учні закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням,
що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу.
4.7. Для учнів встановлюються різні види морального стимулювання та
матеріального заохочення.
4.8. Права та обов’язки педагогічних працівників та працівників, які
залучаються до освітнього процесу:
4.8.1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які
мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно
володіють державною мовою (для громадян України) або володіють
державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та
осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я
яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. Перелік посад
педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4.8.2. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та
приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року
роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну
інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері
освіти і науки. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу
керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду
педагогічного працівника.

18
4.8.3. Педагогічні працівники ліцею, які досягли пенсійного віку та яким
виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що
укладаються строком від одного до трьох років.
4.8.4. Педагогічні працівники та працівники, які залучаються до
освітнього процесу мають право на:
академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний
вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
педагогічну ініціативу;
розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання;
користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу
освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому
закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ
і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення
кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі та науковій діяльності;
відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
захист професійної честі та гідності;
індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність
за межами закладу освіти;
безпечні і нешкідливі умови праці;
подовжену оплачувану відпустку;
участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

19

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та
інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією
навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися
у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників;
проходити атестацію, сертифікацію для здобуття відповідної
кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження
атестації;
проводити в установленому порядку науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу;
вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції
щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і
гідності.
4.8.5. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти
передбачених нею результатів навчання;
сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
дотримуватися педагогічної етики;

20
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності
додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і
територіальну цілісність України;
виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища;
формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності,
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими
особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів,
іншим шкідливим звичкам;
додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти;
контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних
досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і
науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома
дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

21
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також
збереженню їх здоров’я;
виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської
моралі;
виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови
трудового договору (контракту);
виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших
завіком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних
надбань народу;
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів
взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними,
релігійними групами;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, рівень загальної і політичної культури;
виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу,
органів управління освітою;
вести відповідну документацію;
брати участь у роботі педагогічної ради, інших формах роботи закладу
згідно плану роботи.
володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
4.8.6. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних
обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
4.8.7. Права та обов’язки інших працівників, які долучаються до
освітнього процесу, встановлюються та гарантуються посадовими
інструкціями, правилами внутрішнього розпорядку та колективним
договором.
4.8.8. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників
визначається згідно із законодавством керівником закладу освіти. Обсяг
педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або
посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

22
4.8.9. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що
передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою
педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
4.8.10. Педагогічному працівнику можуть встановлюватись надбавки та
доплати, здійснюватись виплата матеріальної допомоги, в тому числі на
оздоровлення, преміювання відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи освітнього закладу у межах фонду коштів на оплату праці.
4.8.11. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання
ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої
педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.
4.8.12. Держава забезпечує та гарантує виплату педагогічним
працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового
окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання
покладених на них обов’язків та виплату допомоги на оздоровлення у розмірі
місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.
4.8.13. За особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути
нагороджені державними нагородами, представлені до присудження
державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами
морального та матеріального заохочення.
4.8.14. Педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки
за вислугу років у розмірах, які встановлені діючим законодавством.
4.8.15. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує
щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження
протягом строку дії сертифіката.
4.9. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
4.9.1. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється,
як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом

23
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти.
4.9.2. За результатами атестації педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти визначається відповідність педагогічного
працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія
(спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст
вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший
учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-
методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти.
4.9.3. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Законів
України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту».
4.9.4. Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає
постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які
інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють
педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та
підвищенню кваліфікації.
4.9.5. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами
(навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних
програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах,
семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах
(інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).
Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у
закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять
освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати
підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого
визнання і підтвердження.

24
Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших
суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати
підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів
визнаються окремим рішенням педагогічної ради. Вид, форму та суб’єкта
підвищення кваліфікації обирає педагогічний працівник.
4.9.6. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації
педагогічного працівника.
4.9.7. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації
педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин,
з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні
бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у
частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.
4.10. Педагогічні працівники мають право пройти сертифікацію у
порядку, встановленому діючою нормативною базою в галузі освіти.
4.11. Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників
отримані закладом освіти, розподіляються за рішенням педагогічної ради
закладу освіти.
Підвищення кваліфікації педагогічного працівника може фінансуватися
засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює,
педагогічним працівником, а також іншими фізичними та юридичними
особами.
На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в
обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним працівником
зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.
4.12. Права та обов’язки батьків, або осіб, які їх заміняють
4.12.1.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
обирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу
загальної середньої освіти;

25
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
закладів загальної середньої освіти;
звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання
і виховання дітей;
захищати законні інтереси дітей;
здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми
потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти.
звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів
громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій,
пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази
закладу;
на захист законних інтересів дітей в органах громадського
самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
4.12.2. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття
дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненн. Дитиною
передбачених нею результатів навчання;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших
учасників освітнього процесу;
формувати культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі
та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та
культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та
майнового стану;
створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої
освіти за будь-якою формою навчання;
забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

26
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних здібностей;
виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе
ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної
історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей
українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
та навколишнього природного середовища, любов до України.
4.12.3. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти
учнями покладено на їх батьків або осіб, що їх заміняють.
4.12.4. Уразі невиконання батьками та особами, які їх замінюють,
обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в
установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб.
4.12.5. Повноваження осіб, які здійснюють освітню діяльність
(спеціалістів, навчально-допоміжного персоналу) закріплені в посадових
інструкціях та правилах внутрішнього режиму роботи закладу освіти.
Контроль за виконанням посадових інструкцій здійснюють заступники
керівника (директора) згідно розподілу посадових обов’язків.

5. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ ТА ОРГАНИ

САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Управління закладом освіти здійснює Засновник, уповноважений
орган, в межах повноважень, визначених Засновником, керівник закладу
освіти (директор), колегіальний орган управління закладу (педагогічна рада),
колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори),
повноваження яких регламентуються Законами України «Про освіту», «Про
повну загальну середню освіту».
5.2. Засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений
ним орган (посадова особа):

27
затверджує Статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір
у випадках, визначених законом;
затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;
приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти;
укладає (розриває) строковий договір (контракт) з керівником закладу
освіти, у порядку визначеному Засновником, у відповідності до вимог чинного
законодавства
затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію
розвитку такого закладу;
фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої
освіти,у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;
утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованих ним закладах
загальної середньої освіти;
здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої
освіти публічних коштів;
здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень
(дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я,
інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності,
політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови
спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану,
складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі
обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, та контролює його виконання.
5.3. Засновник закладу освіти зобов’язаний:
забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази
заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог
стандартів освіти та ліцензійних умов;

28
у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам
освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти
безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для
осіб з особливими освітніми потребами.
5.4. Засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що
здійснюється ним у межах автономних прав, визначених законодавством про
освіту та цим Статутом.
5.5. Уповноважений засновником орган управління здійснює управління
закладом освіти в межах делегованих засновником повноважень.
5.6. Керівник закладу освіти (директор):
5.6.1. Здійснює безпосереднє управління закладом освіти. Керівник (директор)
є представником закладу освіти у відносинах з державними органами,
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє
без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими
документами закладу освіти.
5.6.2. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином
України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче
магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше
трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я,
що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшов конкурсний
відбір та визнаний переможцем конкурсу відповідно до вимог чинного
законодавства.
5.6.3. Керівник закладу освіти обирається на посаду за результатами
конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону та положення про
конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом
(посадовою особою).
Посадова особа засновника (голова відповідної ради чи керівник
державного органу) або керівник уповноваженого ним органу (структурного

29
підрозділу з питань освіти) призначає переможця конкурсу на посаду та
укладає з ним строковий трудовий договір.
Керівник закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням
строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства
та умов укладеного трудового договору.
Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із
закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється
відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи
керівником державного органу) або керівником уповноваженого ним органу
(структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених
законодавством про працю.
Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами
конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи,
яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення контракту
(трудового договору).
Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної
середньої освіти більше ніж два строки підряд.
5.6.4. Не може обіймати посаду керівника закладу освіти особа, яка:
є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину;
позбавлена права обіймати відповідну посаду;
за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного
правопорушення;
за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення
влади».
5.6.5. Керівник закладу освіти (директор) в межах наданих йому
повноважень має право:

30
діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у
відносинах з іншими особами;
підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та
іншої діяльності закладу;
приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень,
визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі
розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади
працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та
притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші
питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог
законодавства;
визначати режим роботи закладу;
ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання
щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх
виконання;
укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними
особами відповідно до своєї компетенції;
звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення
якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного
аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації
закладу;
приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.
5.6.6. Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:
виконувати Закони України «Про дошкільну освіту», « Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також
забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в
частині організації освітнього процесу державною мовою;

31
планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої
освіти;
розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або
уповноваженому ним органу на затвердження;
надавати щороку управлінню освіти пропозиції щодо обсягу коштів,
необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної
середньої освіти в межах затвердженого кошторису;
забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу
загальної середньої освіти;
затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;
затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної
середньої освіти;
організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної
середньої освіти;
створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників
освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних
працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної
програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального
навчального плану;
затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості
освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та
функціонування;
забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг
виконання індивідуальної програми розвитку учня;
контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями
(учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку,
індивідуального навчального плану;

32
забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів
навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої
освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним
планом;
створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими
освітніми потребами;
сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними
працівниками;
створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;
сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського
самоврядування в закладі загальної середньої освіти;
формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури
здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої
освіти;
створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє
середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства,
охорони праці, вимог техніки безпеки;
організовувати харчування учнів та вихованців та сприяти медичному
обслуговуванню учнів та вихованців відповідно до законодавства;
забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу освіти,
відповідно до Законів «Про дошкільну освіту»,« Про освіту» , «Про доступ до
публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та
інших законів України;
здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів та
вихованців, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до
відповідальності відповідно до вимог законодавства;
організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність
відповідно до законодавства;

33
звітувати щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та
виконання стратегії розвитку закладу освіти;
виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством,
засновником, установчими документами закладу освіти, колективним
договором, контрактом.
5.6.7. Керівник (директор) закладу освіти:
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти,
їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про
проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків
булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного
розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
забезпечує виконання заходів для надання соціальних та
психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали
його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції
України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі
освіти;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими
документами закладу освіти.
5.6.8. Керівник закладу (директор) є головою педагогічної ради —
постійно діючого колегіального органу управління закладом.
5.6.9. Керівник закладу освіти (директор) відповідно до законодавства,
установчих документів та колективного договору має право встановлювати
педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в
освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію
інноваційних проектів тощо.
5.7. Заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу освіти
призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу.
Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

34
5.8. Колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада,
повноваження якої визначаються Законом України «Про повну загальну
середню освіту» і статутом закладу освіти.
5.8.1. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що
забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від
підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох
педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають
брати участь у засіданнях педагогічної ради.
Педагогічна рада закладу освіти:
схвалює стратегію розвитку та план роботи закладу освіти на
навчальний рік;
схвалює правила внутрішнього розпорядку та положення про внутрішню
систему забезпечення освіти;
схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та навчальний
план, оцінює результативність її (їх) виконання та використання конкретних
інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних освітніх платформ);
розглядає та погоджує зміни режиму роботи закладу (в тому числі у
разі впровадження карантинних заходів тощо);
формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
розглядає питання: щодо вдосконалення і методичного забезпечення
освітнього процесу; впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх
випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за
успіхи у навчанні;

35
розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників;
ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та
інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її
повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом
керівника закладу та є обов’язковими до виконання усіма учасниками
освітнього процесу.
5.8.2. Педагогічна рада закладу освіти на основі пропозицій
педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації
педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).
5.9. Колегіальним органом громадського самоврядування є загальні
збори учасників освітнього процесу, що скликаються не менш як один раз на
рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від
таких трьох категорій у кількості по 30 чоловік:
працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;
учнів закладу освіти – класними зборами;
батьків, представників громадськості – класними батьківськими
зборами.
Термін їх повноважень становить один календарний рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше
половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою
більшістю голосів присутніх делегатів.

36
Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловились
не менше третини їх загальної кількості, керівник (директор) освітнього
закладу, Засновник, уповноважений орган.
5.9.1. Загальні збори закладу освіти:
розглядають та схвалюють проект колективного договору;
надають пропозиції до правил внутрішнього трудового розпорядку;
визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень
комісії з трудових спорів, обирають комісію з трудових спорів;
можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші
повноваження, визначені законодавством.
заслуховують звіт директора закладу освіти ;
розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської
діяльності закладу освіти;
приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників, учнів.
5.10. У закладі освіти з метою демократизації управління, налагодження
зворотнього зв’язку, поточного корегування управлінських рішень можуть
створюватись органи батьківського самоврядування.
5.10.1. Основними завданнями діяльності органів батьківського
самоврядування є сприяння створенню умов для:
формування та розвитку особистості учня та його громадянської
позиції, становленню учнівського самоврядування;
виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь,
української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в
Україні;
формування загальнолюдської культури і моралі,
культуриміжетнічних відносин;
захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх
природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

37
запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і
безпритульності;
всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і
громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації
учнів, позакласної та позашкільної роботи;
організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і
правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і
виховання дітей;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази освітнього
закладу та його благоустрою.
5.10.2. Основними принципами діяльності є: законність,гласність,
колегіальність,толерантність,виборність,організаційна самостійність в межах
повноважень, визначених цим положенням та законодавством.
Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім
тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів
громадського самоврядування закладу освіти. Органи батьківського
самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення
відповідними протоколами.
5.10.3.Рішення органу батьківського самоврядування виконується
батьками виключно на добровільних засадах.
5.10.4. Рішення органу батьківського самоврядування з питань
організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути
реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке
рішення не суперечить законодавству.
5.10.5. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не
повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу
привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або
законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття
управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

38
5.10.6. Працівники закладів освіти не мають права втручатися в
діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати
протоколи засідань органів батьківського самоврядування.
5.10.7. Метою діяльності органів батьківського самоврядування є захист
законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування
закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання
допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої
освіти.
5.11. У закладі освіти може бути створений в межах своїх повноважень
профспілковий комітет, який керується колективним договором, що
укладений між адміністрацією освітнього закладу і профспілковим комітетом.
5.12. У закладі освіти функціонує методична рада та методичні
об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів
певного професійного спрямування.
5.13. З метою формування та розвитку громадянських, управлінських і
соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя та
залучення учнів ліцею до демократії управління освітнім закладом в
освітньому закладі діє учнівське самоврядування згідно положення, що
затверджується загальними зборами уповноважених представників класів
закладу освіти.
5.13.1. Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні,
зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань),
робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування,
а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського
самоврядування.
5.13.2 Органи учнівського самоврядування мають право:
брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу,
науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;

39
проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні,
просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати
їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі
освіти;
вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні
плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з
усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.
5.13.3. Рішення органу учнівського самоврядування виконуються на
добровільних засадах.
5.13.4. Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна
призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу
освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших
учасників освітнього процесу.

6.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
6.1. Трудовий колектив Ромейківського ліцею складається з осіб, які
беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту,
угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з
закладом освіти.
6.2. Відносини між керівництвом закладу освіти та трудовим
колективом регулюються колективним договором.
6.3. Трудовий колектив закладу освіти:
розглядає і схвалює проект колективного договору;
заслуховує звіт про виконання колективного договору;
бере участь щодо пропозицій до морального та матеріального
стимулювання праці;

40

бере участь у вирішенні інших питань розвитку закладу освіти.
6.4. Трудовий колектив ліцею реалізовує свої повноваження у формі
рішень зборів трудового колективу.
6.5. Збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на
рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів шляхом
відкритого голосування.
6.6. Працівники ліцею мають право брати участь в управлінні закладом
освіти через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють
у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на
представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти ,
а також з питань соціально-культурного й побутового обслуговування.
6.7. Представники первинної профспілкової організації, а в разі їх
відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють
інтереси працівників в органах управління освітою закладу освіти відповідно
до законодавства.
6.8. Освітній заклад зобов’язаний створювати умови, які б
забезпечували участь працівників у його управлінні.
6.9. Право укладання колективного договору від імені Засновника
надається керівнику (директору) закладу освіти, а від імені трудового
колективу - уповноваженому ним органу – профспілковому комітету.
6.10. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах
трудового колективу не менш ніж один раз на рік.
6.11. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії
обов’язкового медичного страхування працівників закладу освіти та їх сімей,
а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим
колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного
договору.
6.12. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження й розміри надбавок,

41
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою
угодами.
6.13. Працівники закладу освіти провадять свою діяльність відповідно
до статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з
законодавством.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

ОСВІТИ

7.1. Заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність
відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про дошкільну
освіту », «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших
нормативно-правових актів. Фінансова автономія закладу в частині
використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у
межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:
формування структури закладу освіти та його штатного розпису;
оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди,
виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання,
інших видів стимулювання та відзначення працівників;
оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти;
оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод
(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.
Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється
за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди,
землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких
відображено у балансі.

42
7.2. Майно, закріплене за закладом освіти, належить закладу на правах
оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не
передбачено законодавством.
7.3. Штатний розпис закладу освіти розробляються на основі типових
штатних нормативів закладів освіти, затверджених центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником
закладу освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним
органом.
7.4. Фінансування закладу освіти здійснюється його засновником або
уповноваженим органом, визначеним засновником.
7.5. Джерелами фінансування закладу освіти є:
кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами
фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального
процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої
освіти;
кошти, отримані за надання платних послуг;
доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством.
7.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України.
7.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі
визначається керівником закладу згідно чинного законодавства.
7.8. Заклад освіти має право згідно із законодавством придбати та
орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися
послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за
рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-
побутових умов працівників закладу освіти .
7.9. Звітність про діяльність закладу освіти ведеться відповідно до
законодавства.

43

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити
міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,
проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з
міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
Заклад освіти має право відповідно до законодавства укладати договори
про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,
підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
8.2. Участь закладу освіти у міжнародних програмах, проектах,
учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до
законодавства.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
9.1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про
загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому
законами України.
9.2. Шкода, заподіяна учнями закладу освіти, відшкодовується
відповідно до законодавства України.
9.3. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх
неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою
для позбавлення їх батьківських прав.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

10.1. Державний (нагляд) контроль за діяльністю закладу освіти
здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у

44
сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів
суспільства щодо належної якості освіти.
10.2. Державний (нагляд) контроль здійснюється центральним органом
виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними
органами.
10.3. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної
середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю)
у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років
центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання
ліцензійних умов.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1. Реорганізація і ліквідація освітнього закладу проводяться у
порядку, встановленому законодавством України та приймається за рішенням
засновника.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Зміни й доповнення до цього Статуту вносяться на підставі
рішення Засновника.
12.2. Статут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому
чинним законодавством України.

https://rada.info/upload/users_files/04388320/e23ca14c8a0e8ef85d7a6a430f403534.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь