Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ТРУДОВОГО АРХІВУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата: 23.06.2022 15:03
Кількість переглядів: 148

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ТРУДОВОГО

АРХІВУ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

смт Володимирець ___ __________2022року

Володимирецька територіальна громада через Володимирецьку селищну
раду в особі селищного голови Василя КОВЕНЬКА, яка далі іменується Сторона 1 та
Полицька територіальна громада через Полицьку сільську раду в особі сільського
голови Миколи ОЗЕРУГИ, яка надалі іменується Сторона 2, а разом іменуються
Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час
підготовки його проекту дотрималися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України
«Про співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-
економічного розвитку громад, підвищення якості надання послуг населенню на
основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання визначених повноважень.
1.2 Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам
кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного
фінансування (утримання) об’єкта співробітництва – Трудового архіву
Володимирецької селищної ради.
1.3 У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої
взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності,
прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати
співробітництва із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і
громадських інтересів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про співробітництво територіальних громад», «Про Національний архівний фонд та
архівні установи», рішення Володимирецької селищної ради від 23.12.2021 року
№ 635 «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у
сфері централізованого тимчасового зберігання архівних документів у формі
спільного фінансування (утримання) Трудового архіву Володимирецької селищної
ради», рішення Полицької сільської ради від 16.02.2022 № 543 «Про надання згоди на
організацію співробітництва та делегування представників до комісії», Сторони
домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати (утримувати) Трудового
архіву Володимирецької селищної ради, код ЄДРПОУ 35665958 (далі - Об’єкт),
право комунальної власності на який належить Стороні 1.

3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ´ЄКТА

2

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України у порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів та за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг  яких на 2022-2025
роки згідно з прогнозними показниками становить:
Сторона 1 - 374010,00 (триста сімдесят чотири тисячі десять гривень 00
копійок).
Сторона 2 - 24750,00 (двадцять чотири тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00
копійок).
3.2. Фінансування (утримання) Об’єкта на наступні бюджетні періоди
здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів
місцевих бюджетів Сторін, з урахуванням основних макропоказників економічного і
соціального розвитку, підвищення розмірів державних соціальних стандартів,
прийнятих змін та пропорційно до чисельності населення територіальних громад, про
що укладаються додаткові угоди.
3.3. Збитки, дефіцит коштів, пов’язані з діяльністю Об’єкта, відшкодовуються
за рахунок Об’єкта відповідно до його статутних документів та чинного
законодавства.
4. НАДАННЯ ОБ´ЄКТОМ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ´ЄКТА СПІВРОБІТНИЦТВА
4.1 Об’єкт забезпечує централізоване тимчасове зберігання архівних
документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться.
4.2. Послуги надаються Об’єктом для населення суб’єктів співробітництва, що
користуються послугами Об’єкта, зареєстровані та проживають на території Сторони-
2, за умови своєчасності фінансування, обсяги якого зазначені в п.3.1 цього Договору.
5. РОЗПОДІЛ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ОТРИМАНИХ
ДОХОДІВ ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ

ОБ’ЄКТА

1.1 Доходи, що будуть отримані за результатами діяльності Об’єкта,
розподіляються: 100% доходів, отриманих Об’єктом за результатами надання послуг,
є власністю Об’єкта і використовуються ним відповідно до своїх статутних
документів та чинного законодавства.
1.2 Ризики, пов’язані з діяльністю Об’єкта, розподіляються: 100% ризиків,
пов’язаних із діяльністю Об’єкта по наданню послуг, покриваються за рахунок
Об’єкта відповідно до його статутних документів та чинного законодавства.

6.ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ´ЄКТА
6.1 Трудовий архів Володимирецької селищної ради звітує перед суб’єктами
співробітництва про результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому
числі фінансових в письмовій формі та надає звіти про цільове використання коштів
Сторонам протягом двадцяти календарних днів, що йдуть за звітним роком.
7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ,
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

3

7.1. Цей Договір набирає чинності з ______________ та діє до 31 грудня 2025
року відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво
територіальних громад». Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного
кодексу України сторони встановили, що умови договору застосовуються до відносин
між ними, які виникли між ними з 01 січня 2022 року.
7.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною
згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід´ємною частиною
цього Договору.
7.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж
порядку як і його укладення.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір припиняється у разі :
? закінчення строку його дії;
? досягнення цілей співробітництва;
? невиконання Сторонами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
? відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього
Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
? нездійснення співробітництва протягом року з дня набирання чинності цим
Договором;
? прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
8.2.Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку,
визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не
повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором
у кількості 3 (три) примірники, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Один примірник договору про припинення співробітництва Володимирецька
селищна рада надсилає Мінрегіону упродовж 20 (двадцяти) робочих днів після
підписання його Сторонами.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
ТА ПОРЯДОК РОЗВ´ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1 Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього
Договору або пов´язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у
випадку недосягнення згоди між ними – у судовому порядку.
9.2 Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного
законодавства України.
9.3 Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим
Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної
сили або випадку.
9.4 У разі виникнення обставин, зазначених у п.9.3 цього Договору, Сторона,
яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє інші
Сторони про припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх
настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє

4

Сторону права на звільнення своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин,
зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього
Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства
України.
10.2 Цей договір укладений на __ (_______) аркушах, у кількості 3 (три)
примірники, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для
Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
10.3 Володимирецька селищна рада надсилає один примірник для внесення
його до реєстру про співробітництво територіальних громад у продовж 30 (тридцяти)
робочих днів після підписання його Сторонами.
10.4 Володимирецька селищна рада подає до Мінрегіону відповідно до ст.17
Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення
співробітництва, передбаченого цим Договором.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА 1

СТОРОНА-2
Володимирецька селищна рада
поштовий індекс: 34300,
вулиця Повстанців, 21,
смт Влодимирець,
Вараський район, Рівненська область
р/р UA388201720000324170668017503
в ГУ ДКСУ у Рівненській області,
код ЄДРПОУ 04388113, МФО 833017, 
тел. +38 (03634) 2-52-10
+38 (097) 901-88-50
Володимирецький селищний голова
____________Василь КОВЕНЬКО

СТОРОНА 2
Полицька сільська рада Вараського району
Рівненської області
поштовий індекс: 34374
вулиця,Богдана Хмельницького 23а ,
с. Полиці, Вараський район, Рівненська
область
р/р UA468201720344410005000101735
в ГУ ДКСУ у Рівненській області,
код ЄДРПОУ 44067221
тел. ________
Полицький сільський голова
_____________Микола ОЗЕРУГА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь