Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Рішення Про створення резервного фонду сільського бюджету Полицької сільської ради та затвердження Положення про резервний фонд

Дата: 06.08.2020 12:10
Кількість переглядів: 1092

                                                                            УКРАЇНА

                                                                 ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      (Четверта сесія сьомого скликання)

                                                                          РІШЕННЯ

   16 березня 2020 року                                                                                                      № 57

Про створення резервного фонду

сільського бюджету Полицької сільської ради

та затвердження Положення про резервний фонд

 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                                         В И Р І Ш И Л А :

1. Створити резервний фонд сільського бюджету Полицької сільської ради на 2020 рік у розмірі, що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду сільського бюджету.

2. Затвердити Положення про резервний фонд сільського бюджету Полицької сільської ради на 2020 рік (далі – Положення), додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.(Кривко Н.М.

                        Сільський голова                                                     М.К.Озеруга

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сільської ради                                                                                                                        від 16.03.2020 р. №57

                              ПОЛОЖЕННЯ про резервний фонд сільського бюджету Полицької сільської ради

                                                                     1.Загальні положення

1.1.Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду сільського бюджету Полицької сільської ради, напрями використання коштів резервного фонду, і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітуванням про їх використання.

1.2.Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на відповідний бюджетний період.

1.3.Резервний фонд створюється за рішенням Полицької сільської ради і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету Полицької сільської ради на відповідний бюджетний період. 1.4.Резервний фонд встановлюється рішенням Полицької сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

1.5.Розподіл бюджетного призначення резервного фонду провадиться за розпорядженням сільського голови Полицької сільської ради з подальшим затвердженням на черговій сесії ради.

                                           2.Напрями та умови використання коштів з резервного фонду

2.1.Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

2.1.1.Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

2.1.2.Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;

2.1.3.Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Полицької сільської ради, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету Полицької сільської ради, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Рівненської обласної державної адміністрації, Полицької сільської ради, підстав для проведення таких заходів.

2.2.До непередбачуваних заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 2.1. цього Положення, не можуть бути віднесені: обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування; додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у місцевому бюджеті; капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації; надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Полицькою сільською радою.

2.3.За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

2.4.Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період, і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

2.5.Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду. Кошти із резервного фонду суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

                  3. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету 3.1.Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями (далі - заявники) до апарату Полицької сільської ради.

3.2.У зверненні зазначається: напрям використання коштів резервного фонду; головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності); обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення; підстави для здійснення заходів за рахунок коштів місцевого бюджету; інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

3.3.До звернення обов'язково додаються: розрахунки обсягу коштів з резервного фонду; перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших заходів; документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини не проведення страхування); інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення також обов'язково додаються: акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку; узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

3.4.У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.

3.5.Виконавчий комітет Полицької сільської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення головному бухгалтеру Полицької сільської ради для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші структурні підрозділи сільської ради. У разі потреби виконавчий комітет сільської ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення: Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями; Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду (за згодою); Відповідному структурному підрозділу сільської ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів. У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки в бухгалтерію сільської ради.

3.6.Бухгалтерія сільської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду і наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін сільському голові.

3.7.Виконавчий комітет сільської ради за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення, та пропозицій головного бухгалтера сільської ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи з резервного фонду.

3.8.У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету.

                                             4.Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду

4.1. Заступник сільського голови та головний бухгалтер сільської ради є відповідальними за підготовку та подання проектів рішень виконавчого комітету сільської ради про виділення коштів з резервного фонду. У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду відділ фінансів ради готує відповідний проект рішення виконавчого комітету, в якому повинно бути визначено: головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду; напрям використання коштів з резервного фонду; обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду; умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

4.2.Головний бухгалтер погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду з сільським головою і подає його в установленому порядку на розгляд сільської ради.

4.3.Виконавчий комітет сільської ради приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків відділу фінансів.

                             5.Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності

5.1.Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду:

5.1.1.Головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє головного бухгалтера сільської ради коди економічної класифікації видатків бюджету та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним розпорядженням;

5.1.2.Головний бухгалтер під час визначення бюджетної програми з резервного фонду закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

5.2.Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів. 5.3. Головний бухгалтер після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду проводяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду.

5.4.Секретар сільської ради веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий комітет про витрачання коштів резервного фонду. 5.5.Головний бухгалтер сільської ради щомісячно звітує перед сільською радою про витрачання коштів з резервного фонду місцевого бюджету.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь