Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Рішення сесії "про затвердження Статуту Балаховицької гімназії Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області у новій редакції"

Дата: 07.07.2022 11:33
Кількість переглядів: 242

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                          Рішенням Полицької сільської ради

                   від 22червня 2022 року   № 605

   Сільський голова____________Микола ОЗЕРУГА          

 

 

 

 

Статут

 

Балаховицької гімназії

Полицької сільської ради

Вараського району Рівненської області

 

у новій редакції

(код ЄДРПОУ 22563732)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            2022 р.

Статут Балаховицької гімназії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Балаховицька гімназія Полицької сільської ради  Вараського району Рівненської області (далі–Заклад освіти) є правонаступником  Балаховицького навчально-виховного комплексу   «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області.

1.2. Засновником закладу освіти є Полицька сільська рада Вараського району Рівненської області (далі – Засновник).

1.3. Уповноваженим органом управління закладом освіти є відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради (далі – уповноважений орган).

1.4. Найменування закладу освіти повне українською мовою – заклад освіти  «Балаховицька гімназія» Полицької сільської ради Вараського району Рівненської області. Скорочена назва закладу освіти: Балаховицька гімназія.

1.5. Юридична адреса закладу:

       34373

       Рівненська область

       Вараський район

       с. Балаховичі

       вул. Єршова, 13

1.6.  Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, а також може мати самостійний баланс, рахунки в банківських установах та Держказначействі.

1.7. Балаховицька гімназія забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти. До її складу входять такі структурні підрозділи:

- дошкільний підрозділ;

- початкова школа (1-4 класи);

- базова середня школа (гімназія 5-9 класи).

1.8. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній заклад освіти та власним Статутом.

1.9. Мовою освітнього процесу в гімназії є державна мова.

1.10. Головною метою закладу освіти є надання якісних освітніх послуг, забезпечення Державних стандартів, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, як найвищої цінності, її інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

 1.11. Дошкільні групи та класи у гімназії формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до гімназії.

1.12. Індивідуальне, інклюзивне навчання та навчання екстерном у гімназії організовуються відповідно до нормативних документів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.13. Гімназія створює умови для навчання осіб із особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

1.14. Гімназія має право самостійно приймати рішення та здійснювати освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.15. Автономія гімназії визначається її правом:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- налагоджувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- проходити в установленому порядку громадський нагляд (контроль);

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- самостійно формувати освітню (освітні) програму (програми);

- на основі освітньої (освітніх) програми (програм) розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку;

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному законодавством;

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством;

- розвивати власну матеріально-технічну та соціальну базу;

- упроваджувати експериментальні програми;

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

- здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються в освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством;

- надавати оплачувані освітні послуги відповідно до порядку, визначеного законодавством;

- здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству.

1.16. Гімназія як заклад загальної середньої освіти зобов'язана:

- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовільняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування гімназії, в здобутті базової середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні та/ або спеціальні групи, організовувати навчання для осіб із особливими освітніми потребами;

- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня базової середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- оберігати життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.17. Головними завданнями закладу освіти є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 - забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності; - виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 - забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

- забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

 - реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

 - створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

 - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

1.18. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною  громадою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

 - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 - дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази; - видачу документу про освіту встановленого зразка;

- прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.19. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичним працівником, що входять до штату гімназії або штату закладів охорони здоров'я згідно законодавства.

1.20. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.21. Гімназія може мати власну символіку: гімн, герб, прапор та інші атрибути, що відображають специфіку його освітнього процесу.

II. Зарахування здобувачів освіти до гімназії, їх відрахування

2.1. Зарахування здобувачів освіти (надалі - учнів (вихованців) до дошкільних груп та всіх класів гімназії здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.2. Керівник гімназії зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до гімназії, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.3. Діти старшого дошкільного віку обов'язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти .

2.4. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

Для зарахування учня (вихованця) батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім вихованців і дітей, які вступають до першого класу).

2.5. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

2.6. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової загальної середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957 «Про затвердженя порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»).

2.7. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.8. Переведення учнів гімназії до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України (наказ № 762 від 14.07.2015 р. «Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання»).

У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

         

III. Організація освітнього процесу

3.1. Заклад освіти проводить свою діяльність на різних рівнях надання освітніх послуг, за умови наявності відповідних ліцензій, виданих в установленому порядку.

3.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою закладу освіти.

3.3. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

 3.4. Освітній процес в дошкільному підрозділі, початковій школі, гімназії здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державного стандарту загальної середньої освіти, Державного стандарту дошкільної освіти (наказ МОН № 33 від 12.01.2021р.).

 3.5. Освітня програма схвалюється педагогічною радою гімназії та затверджується її керівником.

3.6. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

 3.7. На основі освітньої програми гімназія складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.8. Гімназія забезпечує відповідність рівня Державних стандартів дошкільної, початкової, базової загальної середньої освіти.

3.9. Гімназія працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, і забезпечує  виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.10. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.11. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання. 3.12. Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою, індивідуальною, екстернатною, сімейною (домашньою) формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання або педагогічний патронаж.

3.13. Наповнюваність класів у гімназії не може перевищувати:

24 учнів, які здобувають початкову освіту (з 01.09.2024); 30 учнів, які здобувають базову середню освіту.

 Гімназія може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об'єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до Стандарту освіти.

  Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України .

3.14. У закладі освіти для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, та відповідно до рішення Засновника (уповноваженого органу), створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків та (або) осіб, які їх замінюють.

     Група продовженого дня створюється та функціонують відповідно до рішення засновника закладу загальної середньої освіти за письмовим зверненням батьків, інших законних представників учнів.

    На підставі рішення засновника, керівник закладу загальної середньої освіти, видає наказ про організацію діяльності групи продовженого дня (наказ МОН № 677 від 25.06.2018 року).

  Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

  Тривалість перебування здобувачів освіти у групі продовженого дня становить до шести годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

   Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

   План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директором закладу освіти.

3.15. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу, режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою. У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти.

3.16. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

3.17. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2- 4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин 1-4 класів обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником (уповноваженим органом). Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го уроку) - 30 хв. Замість однієї великої перерви можна після 2-го і 3-го уроків влаштовувати 20-хвилинні перерви. 3.18. Режим роботи закладу освіти, розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням відповідних нормативно-правових актів (педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог) і затверджується директором закладу освіти.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти (учням) перших класів не задаються. 3.20. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні, курси за вибором та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.21. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.22. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.23. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України (№ 813 від 13.07.2021 року).

3.24. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.25. Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

3.26. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.  Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган винавчої влади у сфері освіти і науки. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

3.27. Здобувачі початкової освіти, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), згідно з рішенням педагогічної ради закладу освіти та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником закладу освіти.

3.28. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) чи продовжити навчання у спеціальному закладі загальної середньої освіти.

3.29. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

3.30. Учні, які закінчили основну шкоолу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за нравчальні досягнення.

  Учням, які закінчили початкову школу (4-й клас), за бажанням батьків, видається паперова копія електонного свідоцтва, засвідчену підписом директора і школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.

3.31. Випускникам гімназії, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3.32. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки України.

3.33. Документи про освіту (свідоцтва) та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3.34. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, занять, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.35. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.36. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. Керівництву закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями). Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

3.37. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

3.38. Усі заходи, що проводяться в закладі, закінчуються не пізніше 20.00 години.

ІV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в гімназії є: діти дошкільного віку, учні, педагогічні працівники, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

4.3. Здобувачі освіти - вихованці, учні, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти.

4.4. Здобувачі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих гімназією освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою гімназії та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому гімназією відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- участь у громадському самоврядуванні та управлінні гімназією;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб із особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4.5. Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти, дотримуючись принципу академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- дбайливо ставитися до майна гімназії, у випадку його пошкодження відшкодувати збиток за допомогою батьків;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;

- без поважних причин не пропускати та не запізнюватись на уроки.

4.6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.7. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров'я яких дозволяють виконувати професійні обов'язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4.8. До педагогічної діяльності у гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

4.9.Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується Міністерством освіти і науки України (№ 1670/37292).

4.10.Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника гімназії, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

4.11.Педагогічні працівники гімназії, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

4.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником гімназії.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу 18 навчальних годин на тиждень) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

4.13. Педагогічне навантаження вихователя дошкільного відділення гімназії становить 30 годин, асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти - 25 годин на тиждень.

4.14. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники гімназії призначаються на посади та звільняються з посад керівником гімназії.       Керівник має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

    Керівник гімназії призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та цим Статутом.

4.15. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до Закону України "Про освіту" з урахуванням Закону України "Про повну загальну середню освіту" та в порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

   Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п'ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

4.16. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

4.17. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у гімназії, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

4.18. Педагогічні працівники гімназії мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою гімназії та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому гімназією відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, сертифікацію, перепідготовку;

- щорічне підвищення кваліфікації, що здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п'яти років не може бути меншою за 150 годин, у вихователя 120 годин, із яких певна кількість годин має бути обов'язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

- підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо);

- педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження;

- педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб'єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами гімназії;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні гімназії;

- участь у роботі колегіальних органів управління гімназії.

4.19. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об'єктивне оцінювання результатів навчання;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території гімназії алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку гімназії, виконувати свої посадові обов'язки.

4.20. Педагогічні працівники мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами гімназії.

4.21. Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами гімназії.

4.22. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

4.23. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.24. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

4.25. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до гімназії, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні гімназії, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування гімназії;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у гімназії та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність гімназії, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у гімназії та її освітньої діяльності.

4.26. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку гімназії, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4.27. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

V. Управління гімназією та громадське самоврядування в гімназії

     5.1. Управління Балаховицькою гімназією в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

- Засновник або відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради;

- директор гімназії;

колегіальний орган управління гімназії;

- колегіальний орган громадського самоврядування гімназії;

- інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами гімназії.

5.2. Засновник Балаховицької гімназії затверджує установчі документи гімназії, їх нову редакцію та зміни до них.

 5.3. Засновник Балаховицької гімназії або відділ освіти, культури, молоді та спорту  виконавчого комітету Полицької сільської ради:

укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором гімназії, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором гімназії з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт гімназії у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю гімназії;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів гімназії;

забезпечує створення у гімназії інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

 реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами гімназії.

 

Засновник Балаховицької гімназії зобов’язаний:

- прогнозувати розвиток загальної середньої освіти, мережу закладів освіти, що забезпечують здобуття базової загальної середньої освіти, відповідно до освітніх потреб громадян;

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним гімназії на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації гімназії забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечує відповідно до законодавства створення в гімназії безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечити та фінансувати підвезення учнів і педагогічних працівників до гімназії і у зворотному напрямку;

        5.4. Керівник закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

         Посадова особа засновника (голова відповідної ради чи керівник державного органу) або керівник уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

         Керівник закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

          Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи керівником державного органу) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

 5.5.    Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення контракту (трудового договору).

5.5.1. Призначення та звільнення заступників керівника закладу освіти здійснюється керівником закладу освіти із дотриманням вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників (сертифікації).

5.6. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

 - вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

 - призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників гімназії, визначає їх функціональні обов’язки;

 - забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; - забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

 - сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

 - сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

 - здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», спеціальними законами.

   5.7. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради.

   5.8. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

   5.9. Педагогічна рада закладу освіти:

 - планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

 - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 - розглядає питання щодо вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розподіляє виділені на це кошти;

 - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

 - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу; - розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», спеціальними законами та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

5.10. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування.

5.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

 - працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

- здобувачів освіти - класними зборами - батьків - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори(конференція) закладу освіти:

 - заслуховують звіт керівника закладу освіти;

- розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

 - затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

 - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти. Право скликати збори (конференцію) мають учасники освітнього процесу (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

5.12. У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

   Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

 - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів освіти.        Наглядова (піклувальна)рада закладу:

 - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 - спільно з адміністрацією розглядає план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту закладу освіти;

 - сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- заслуховує звітголови ради, інформацію директора з фінансово-господарської діяльності;

 - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 - вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

 - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із  здобувачами освіти;

 - бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 - сприяє педагогічній освіті батьків;

 - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; - розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу загальної середньої освіти;

 - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. 5.13. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

   Члени наглядової (піклувальної) ради гімназії мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу. Наглядова (піклувальна) рада формується пропорційно з батьків здобувачів освіти та інших осіб, які залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється гімназією. Члени наглядової (піклувальної) ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени наглядової (піклувальної)ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів наглядової (піклувальної)ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника гімназії. У випадках, коли хтось із членів наглядової (піклувальної)ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

  Наглядова (піклувальна) рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

 - колегіальності ухвалення рішень;

 - добровільності і рівноправності членства;

 - гласності.

  Робота наглядової (піклувальної)ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж два рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання наглядової (піклувальної) ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення наглядової (піклувальної) ради приймається простою більшістю голосів. Наглядова (піклувальна) рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, на сайті закладу, через спеціальні стенди тощо. Рішення наглядової (піклувальної) ради в 7-денний термін доводяться до відома закладу освіти, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами наглядової (піклувальної) ради. Очолює наглядової (піклувальної) раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів наглядової (піклувальної) ради. З числа членів наглядової (піклувальної) ради також обираються заступник та секретар.

 Голова наглядової (піклувальної) ради:

 - скликає і координує роботу наглядової (піклувальної) ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення наглядової (піклувальної) ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє наглядової (піклувальної) раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова наглядової (піклувальної) ради має право делегувати свої повноваження членам наглядової (піклувальної) ради.

 5.14. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

 - сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

 - вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

VI. Прозорість та інформаційна відкритість закладу

6.1. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до  інформації та документів, відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту»:

- статут закладу освіти;

 - ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

 - структура та органи управління закладом освіти;

 - кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 - освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 - територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

- фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 - мова (мови) освітнього процесу;

 - наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 - матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

 - річний звіт про діяльність закладу освіти;

 - правила прийому до закладу освіти;

 - умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 - інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 6.2. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

VIІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність закладу освіти

7.1. Матеріально-технічна база Балаховицької гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, причіпи та інші матеріальні цінності.

7.2. Майно Балаховицької гімназії належить  до власності Полицької сільської ради і передане відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради  на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. Всі операції з майном – здача в оренду, передача іншому балансоутримувачу, відчуження, списання основних фондів здійснюється за згодою органу управління майном та погодження дирекції Балаховицької гімназії.

7.3. Балаховицька гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Балаховицької гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані  Балаховицької гімназії внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення освітнього процесу база  Балаховицької гімназії  складається із навчальних класів і предметних кабінетів, майстерень (комбінованої, обслуговуючої праці), спортивного майданчика, бібліотеки, архіву,  медичного, комп’ютерного кабінету, їдальні, господарських приміщень.

7.6. Балаховицька гімназії має подвір'я, де розміщуються спортивні  майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, ігрові майданчики тощо.

7.7 Майно закладу освіти перебуває на балансі Полицької сільської ради.

7.8.  Балаховицька гімназії працює за  штатним розписом, затвердженим відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради.

7.9. Фінансово-господарська діяльність Балаховицької гімназії здійснюється на основі його кошторису.

7.10. Джерелами формування кошторису  є:

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивні доходи;

- кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг відповідно до переліку платних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України та здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

7.11. У  Балаховицькій гімназії може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

   Кошти спецрахунку і фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку  в бухгалтерії закладу.

  Облік і використання коштів спец рахунку і фонду загального обов’язкового навчання здійснюються згідно з наказом директора, що видається на основі рішення Ради закладу.

7.12. Балаховицька гімназії має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.13. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку закладу освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

7.14. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу становлюється відповідно до законодавства.

7.15. Балаховицька гімназії є неприбутковою організацією

7.16. Доходи навчального закладу, що утримується за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на її утримання як неприбуткової організації і використовується виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7.17. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

7.18. До майна Балаховицької  гімназії належать:

- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;

- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

- інші активи, передбачені законодавством.

Майно Балаховицької гімназії належить їй на правах, визначених законодавством.

7.19. Порядок, умови та форми набуття Балаховицької гімназії прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

7.20.Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Балаховицької гімназії не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

7.21. Об’єкти та майно Балаховицької гімназії не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

7.22.Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень Балаховицької гімназії, використовуються виключно на освітні потреби.

7.23. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна гімназії, використовуються виключно на її потреби.

VIІІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Балаховицька гімназія має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

  8.2. Балаховицька гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

 8.3.Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються гімназією  для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством.

 8.4. Балаховицька гімназія, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

ІX. Контроль (нагляд) за діяльністю гімназії

9.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

9.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.

 9.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту», інших нормативних документів.

 Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

1) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

2) проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

- якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, екзаменів та інших форм оцінки результатів навчання;

- якості підручників та інших навчальних матеріалів;

- розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;

- брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проектів), відповідно до законодавства;

- здійснювати інші заходи у сфері освіти відповідно до законодавства та реалізовувати інші права, не заборонені законом.

9.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника (уповноваженого органу) та органу, що здійснював інституційний аудит.

 9.6.Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

9.7. Засновник закладу освіти або уповноважена ним орган:

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства та дотриманням установчих документів закладу освіти;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

 - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

X. Відповідальність за порушення законодавства про повну загальну середню освіту

10.1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про повну загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. Шкода, заподіяна учнями гімназії, відшкодовується відповідно до законодавства України.

10.3. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

XI. Реєстрація в органах державної реєстрації

11.1.  Балаховицька гімназія реєструється в органах державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

XII. Порядок внесення змін та доповнень до статуту

12.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається засновником Балаховицької гімназії Полицької ради або уповноваженим нею органом в галузі освіти.

12.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

 

ХІІІ. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання гімназії

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Балаховицької гімназії приймає засновник відповідно до чинного законодавства України.

  Реорганізація  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Балаховицькою гімназією.

13.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Балаховицької гімназії виявляє його дебеторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

13.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Балаховицької гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

13.4. В разі припинення юридичної особи Балаховицька гімназія (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, що належать до власності Полицької сільської ради або зараховуються до доходу бюджету Полицької сільської ради.

 


https://rada.info/upload/users_files/04388320/a34da5fd12a6f5b64c3362d9eab40a45.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь