Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Положення про конкурс на посаду керівника ЗЗСО Полицької ТГ

Дата: 02.06.2021 09:51
Кількість переглядів: 1069

          УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(четверта сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

10 березня 2021 року                                                                                                           № 198

Про затвердження Положення

про конкурс на посаду керівника

закладів загальної середньої освіти

Полицької сільської ради

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту» та статті 39  Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Полицької сільської ради» (додається).

 

2. Оголосити  з 29 квітня 2021р. конкурс на обрання  керівників закладів освіти Полицької сільської ради:

 • директора Полицького  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
 • директора Балаховицького навчально- виховний комплексу  "Закладу  загальної середньої освіти І-ІІступенів - закладу дошкільної освіти"

3. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації.

4. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на обрання  посад керівників закладів освіти  Полицької сільської ради  29 травня 2021 року.

5. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу  на  обрання  керівників закладів освіти Полицької сільської ради: (додається).

6. Затвердити перелік питань для конкурсного відбору на посади керівників закладів освіти (додається).

 

6. Затвердити критерії оцінювання учасників конкурсу на обрання керівників закладів загальної середньої освіти Полицької сільської ради ( додаються).

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради.

 

Сільський голова                                                                                         Микола ОЗЕРУГА

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Рішення IV сесії VІІІ скликання

                                                                                          Полицької  сільської ради

                                                                                          10 березня 2021р. №198

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на обрання керівників

            закладів загальної середньої освіти  Полицької сільської ради

 

       1.   Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної  форми власності (далі – заклад освіти), підпорядкованому відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полицької сільської ради (далі – відділ освіти).

        2. Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.

     3.    Призначення керівника закладу освіти здійснюється Полицькою сільською радою (або уповноваженою особою) за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти загальної середньої освіти комунальної  форми власності (далі – конкурс), що проводиться відповідно до цього Положення шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

4.Підставою для проведення конкурсу є рішення сесії Полицької сільської ради (або розпорядження уповноваженої особи) про проведення конкурсу.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

1) утворення нового навчального закладу;

2) наявність вакантної посади керівника закладу освіти;

 3) прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти.

5.Рішення про проведення конкурсу приймає Полицька сільська рада (або уповноважена особа):

1) одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

2) не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;

3) не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6.Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

7.Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (за наявності такого) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

  1) найменування і місцезнаходження закладу;

  2) найменування посади та умови оплати праці;

  3) кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону    України  «Про загальну середню освіту»;

  4) вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

  5) дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

  6) прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

9. Для організації проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти  утворюється комісія з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Полицької ТГ (далі – конкурсна комісія),  персональний склад якої затверджує виконавчий комітет Полицької сільської ради за поданням відділу освіти, культури, молоді та спорту.

10.Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова (посадова особа Полицької сільської ради відповідно до розподілу), а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії.

            11.Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять:

-засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

-відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

-інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

12.До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

1) визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

3) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

13. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

1) брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

2) заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 12 Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

14.Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

16.Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

            17.Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Полицької сільської ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

            18.Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

7) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

8) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

9) заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (за наявності таких).

10)документ,що підтверджує вільне володіння державною мовою

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

19.Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

21. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання заяви та документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

-перевіряє подані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам;

-приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсному відборі;

-оприлюднює на офіційному веб-сайті Полицької сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);

-делегує представника від конкурсної комісії для організації та ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору

22. До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які:

1) не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

2) подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

3) подали документи після завершення строку їх подання.

            23.Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

3)публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

         Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

            24.Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.

25.Тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться в один день.

26. Перелік тестових питань та форма перевірки знання законодавства у сфері освіти, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестів і завдань визначаються у додатку до цього Положення та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Полицької сільської ради.

            27.Відділ освіти забезпечує відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті Полицької сільської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

28. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, визначення переможця конкурсу конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Полицької сільської ради та на офіційному веб-сайті закладу освіти.

29.Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

1) відсутні заяви про участь у конкурсі;

2) до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

3) жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір. 

 

Сільський голова                                         Микола ОЗЕРУГА

 

                                                                                                                                      ДОДАТОК 1

  

Перелік питань

з перевірки знання законодавства для конкурсного відбору

на посади керівників закладів освіти

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Що належить до невід’ємних складників системи освіти?
 3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
 5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 6. Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
 9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії),  що найбільш доступний та наближений  до її місця проживання?
 12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
 13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 14. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?
 15. Які плакати, стенди, листівки, або інші суб’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 16. Хто може бути засновником у закладах освіти?
 17. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?
 18. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?
 19. Хто затверджує статут закладу освіти?
 20. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?
 21. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?
 22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 23. Хто здійснює управління закладом освіти?
 24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
 28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 31. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування в закладі освіти?
 32. За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?
 33. Хто є учасниками освітнього процесу?
 34. У якому документі закріпленні вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 35. Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 37. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 38. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри?
 39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 40. Які особи визначаються особами з особливими освітніми потребами?
 41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 42. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
 43. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
 44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 46. Що передбачає «розумне пристосування»?
 47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти?
 49. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 50. Що визначає стандарт освіти?
 51. На основі якого документа розробляється освітня програма?
 52. Що містить освітня програма?
 53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
 54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?
 55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 56. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?
 58. Яка освіта вважається спеціалізованою?
 59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з організацією на  продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належить до ключових?
 61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
 63. Що належить до обов’язків здобувачів освіти?
 64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?
 65. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?
 66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
 68. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
 69. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
 71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 72. За якої умови  результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?
 73. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на  підвищення кваліфікації акредитованої освітньої програми)?
 74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності?
 76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що  не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
 77. Що лежить в основі формули, згідно з якою  визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
 78. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних  закладів освіти?
 79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?
 80. За кошти  якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?
 81. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?
 82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
 83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
 84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?
 86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?
 87. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 88. Що означає «якість освіти»?
 89. Що означає «якість освітньої діяльності»?
 90. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?
 91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 92. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 93. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
 94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
 95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
 96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?
 97. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
 99. Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?
 100. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

ІІ. Питання для перевірки знання Закону України

«Про повну загальну середню освіту»

 1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
 2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 4. Що таке «цикл освітнього процесу»?
 5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?
 6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?
 7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?
 8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?
 9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?
 10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я?
 11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?
 12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
 15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?
 16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?
 18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 19.  З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?
 20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?
 21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?
 22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 23. Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?
 26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
 27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
 29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 31. Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти?
 32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?
 33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
 34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
 35. З якою періодичність скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
 36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
 37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 38. Що належить до обов’язків педагогічних працівників?
 39. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?
 40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?
 41. Які заходи може передбачити  педагогічна інтернатура?
 42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника?
 43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
 45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?
 46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
 47. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?
 48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 49. Хто може бути асистентом учня?
 50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів?
 51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
 52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?
 53. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, відпочинку між ними?
 54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?
 55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
 56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
 57. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
 58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
 59. Хто затверджує освітню програму, розроблену на основі типової освітньої програми?
 60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються  державною мовою і мовою національних меншин?
 61. Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?
 62. Що визначає модельна навчальна програма?
 63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?
 64. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
 65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
 67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?
 68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?
 70. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
 71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?
 72. Який  документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?
 73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
 74. З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?
 75. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію  учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?
 76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
 77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну  загальну середню освіту?
 78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?
 79. За яких умов учнів мають  право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?
 80. Які діти обов’язково  зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 81. Що забороняється здійснювати при  зарахуванні дітей до закладу  освіти для здобуття початково освіти?
 82. В якому випадку  може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?
 83. Якою є мінімальна наповнюваність класу  державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
 85.  Якою  є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?
 86. Які вимоги поставлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
 87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
 88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?
 89. З якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?
 92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?
 93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях свої дітей?
 94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
 95. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
 96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?
 98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 100. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

ІІІ. Знання Концепції «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р

 1. Як називається Нова українська школа в контексті Закону України «Про освіту»?
 2. Позначте поняття, яке є протилежним поняттю «інтеграція».
 3. Тематичне навчання – це навчання на основі:
 4. Модель тематичного навчання реалізує ідею:
 5. З  1 вересня 2018 року запроваджено 12-річне навчання, але МОН запевнив, що кількість років навчання разом з університетськими не зміниться. Як це буде зроблено?
 6. Ким, згідно НУШ, має бути випускник школи?
 7. Що має стати інструментом забезпечення успіху НУШ?
 8. На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 9. На які цикли поділяється початкова освіта за Концепцією «Нова українська школа»?
 10. Які форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ?
 11. На засадах якої моделі освіти буде працювати НУШ?
 12. Яка роль учителя в НУШ?
 13. Що є в основі педагогіки партнерства НУШ?
 14. Що має стати запорукою успіху НУШ?
 15. На яких засадах педагогіки працюватиме НУШ?
 16. Які ключові компетентності НУШ?
 17. На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
 18. За рахунок якого бюджету фінансується НУШ?
 19. На які основні етапи розраховано реформа НУШ?
 20. Чи вірним є твердження: « На кожному уроці повинен бути етап перевірки знань»?
 21. На формування самооцінки в молодшому шкільному віці  найчастіше  впливають:
 22. З чого починається створення карти знань (інтелект –карти)?
 23. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?
 24. Проблемою у сфері загальної середньої освіти, яка потребує розв’язання за Концепцією  НУШ є:
 25. Проявим проблеми у сфері загальної середньої  освіти за Концепцією НУШ є:
 26. Мета Концепції НУШ
 27. Ознаки загальної середньої освіти в Україні за Концепцією НУШ
 28. Поняття випускника НУШ відповідно до Концепції НУШ
 29. Шляхи розв’язання проблеми якості загальної середньої освіти за Концепцією НУШ.
 30. Реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачає:
 31. Скільки етапів реалізації Концепції НУШ?
 32. Період першого етапу реалізації Концепції НУШ
 33. Що передбачено на першому етапі реалізації Концепції НУШ?
 34. Період другого етапу реалізації Концепції НУШ.
 35. Що передбачено на другому етапі реалізації Концепції НУШ?
 36. Період третього етапу реалізації Концепції НУШ
 37. Що передбачено на третьому етапі реалізації Концепції НУШ?
 38. Самовиховання вчителя – це:
 39. Із нижченаведеного списку виберіть методи виховання:
 40. Об’єктом педагогічного дослідження є:

                                                                                                                                                                                                           

                                    ДОДАТОК  2

            

Перелік ситуаційних завдань

для кандидатів на  обрання  директора закладу загальної середньої освіти Полицької сільської ради

 

Ситуаційне завдання №1

 

         Представники громадськості розпочали публічну кампанію щодо керівника закладу загальної середньої освіти із вимогою прозорішої діяльності освітнього закладу і врахування їхніх пропозицій щодо впровадження освітньої програми закладу загальної середньої освіти, яку було розроблено за вашої безпосередньої участі.

У який спосіб необхідно надавати громадськості інформацію? Наведіть приклади матеріалів, що мали б бути оприлюднені. Які сучасні інформаційно-комунікаційні механізми сприяли б більшій прозорості роботи закладу загальної середньої освіти? У який спосіб громадськість могла б подавати свої пропозиції керівнику та відстежувати їх врахування? Запропонуйте своє бачення моделі залучення громадськості до вирішення питань організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти.

Ситуаційне завдання №2

 

 Запропонуйте заходи із забезпечення та підвищення якості освіти у закладі загальної середньої освіти.

 Опишіть інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти.  Поясніть суть поняття «інституційний аудит».

Ситуаційне завдання №3

 

Запропонуйте план дій із створення освітнього середовища в Новій українській школі.

Якими є принципи створення сучасного освітнього простору? Який освітній простір може вважатись «сучасним» чи «новим», а який таким не є? Які  переваги  освітнього простору Нової  української  школи?

Ситуаційне завдання №4

 

Опишіть  складові освітньої програми закладу загальної середньої освіти.

Через які компоненти освітнього процесу  реалізується навчання за наскрізни  милініями? На формування яких ключових компетентностей учнів спрямоване  навчання у закладах загальної  середньої  освіти?

 

Ситуаційне завдання № 5

Порівняйте поведінку двох учителів. Хто з них, на вашу думку, вчинив правильно? Поясніть, чому ви так вважаєте.

У двох  класах  учні залишили  класні  дошки не витертими. Перший учитель,

прийшовши на урок, вилаяв  клас, наказав черговому  витерти  дошку і в роздратованому  стані почав заняття.

Другий зробив  інакше. Він сам спокійно і ретельно  витер  дошку й сказав: «Якщо вам важко  витирати  дошку, попередьте мене заздалегідь. Я буду приходити  раніше і приводити  дошку в порядок, щоб ми не втрачали даремно   робочого часу».

Ситуаційне завдання № 6

Батько однієї з учениць прийшов до школи в нетверезому стані й почав сваритися з вами та класним керівником з приводу поганого відношення до  його доньки. Учениця, згоряючи з сорому через батька, збирається піти з уроків, щоб не потрапляти нікому на очі, тоді як більшість її однокласників реагує на подію сміхом та зневажливими коментарями. Які ваші дії?

Ситуаційне завдання  № 7

У педагогічному колективі є вчитель, який абсолютно не реагує на ваші зауваження, показує своє погане ставлення до вас та відверто каже, що ви для нього не авторитет. Ваші дії в даній ситуації.

Ситуаційне завдання № 8

У школі навчається дитина, у якої конфліктні батьки. Як налагодити стосунки

 

                                                                                                                                             ДОДАТОК 3

                                                                                                     

Критерії оцінювання учасників конкурсу

на обрання директора закладу загальної середньої освіти Полицької сільської ради

1.Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться шляхом складання іспиту.

2.Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

3.Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

4.Під час іспиту перевіряються знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

5.Тестування містить 50 тестових завдань із загального переліку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6.Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

7.Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу.

8.Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

9. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- один бал за правильну відповідь;

- нуль балів за неправильну відповідь.

10. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 50.

11. Результати тестування фіксуються у відомості .

12. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин за зразком, наведеним у додатку 2  цього Положення.

13Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

14. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу освіти . Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

15. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості .

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

16. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується чотирибальна система:

- п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

- два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

17. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Положення та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

18. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти.

19. У визначений конкурсною комісією термін, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. Результати заносяться до  протоколу (додаток3).

20. Після презентації перспективого плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.

21. При проведенні таємного голосування секретар організовує проведення голосування бюлетенями, здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

22.Протокол засідання з рішенням конкурсної комісії оформлюється секретарем конкурсної комісії,    надається і доводиться до відома начальника відділу освіти головою конкурсної комісії у формі подання.

23.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 24.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

25. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.   

         26.Кандидати, які набрали більше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що склали іспит та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

27.Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

28.Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують одне ситуаційне завдання із запропонованих (за своїм вибором).

29. Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

            30.На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

 Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді.

31. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

32.Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

33.Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення –  до 20 хв.

        34. Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

 • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
 • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
 • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
 • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
 • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
 • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
 • залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проєктах, тощо;
 • переваги обраного шляху розвитку закладу.

35.Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.

36. Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

37.Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

            38. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатамитестування, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.

            39.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану.

            40.Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

41 Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь