Полицька громада

Рівненська область, Вараський район

Рішення сесії "Про затвердження складу конкурсної комісії та Положення про конкурсну комісію «по проведенню конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Полицької сільської ради»

Дата: 20.07.2021 14:27
Кількість переглядів: 131

                                                              

УКРАЇНА

ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьома сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

14 липня 2021 року                                                             № 335

 

Про затвердження складу конкурсної

комісії та Положення про конкурсну

комісію «по проведенню конкурсу

на надання соціальних послуг

 за рахунок бюджетних коштів

Полицької сільської ради»

 

З метою впровадження системної та комплексної системи надання соціальних послуг сім’ям, дітям та особам, які опинились у складних життєвих обставинах в громаді, відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити склад конкурсної комісії по проведенню конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Полицької сільської ради (додаток 1).
  2. Затвердити положення про конкурсну комісію по проведенню конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Полицької сільської ради (додаток 2).
  3. Визначити організатором конкурсу по проведенню конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Полицької сільської ради– виконавчий комітет Полицької сільської ради.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань виконавчих органів Полицької сільської ради Лесько Руслану Василівну.

 

Сільський голова                                                                          Микола ОЗЕРУГА                                        

 

 

 

                                         Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Полицької

сільської ради

від 14.07.2021 № 335

 

 

С К Л А Д

 

конкурсної комісії по проведенню конкурсу на надання соціальних

послуг за рахунок бюджетних коштів

Полицької сільської ради

 

Бекеша Леся Петрівна

Начальник відділу соціального захисту населення, голова комісії.

 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення, секретар комісії.

 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення, член комісії.

Тарасюта Рита Володимирівна

Уповноважена особа громадської організації СОЦІАЛ ЦЕНТР, член комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Полицької

сільської ради

від 14.07.2021 № 335

                                                   

 

                                                 Положення

про конкурсну комісію по проведенню конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Полицької сільської ради

 

         1. З метою здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів виконавчий комітет Полицької сільської ради (далі-Замовник соціальних послуг) створює конкурсну комісію по проведенню конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів Полицької сільської ради (далі-Конкурсна комісія).

         Конкурсна комісія створена для розгляду конкурсних пропозицій, що надаються недержавними суб’єктами для участі в конкурсі з визначення виконавця соціального замовлення. Конкурсна комісія в своїй роботі керується Законом України „Про соціальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450 „Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення”, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

         2. Конкурсна комісія утворюється для розгляду конкурсних пропозицій, що надаються недержавними суб’єктами для участі в конкурсі з визначення виконавця соціального замовлення у складі не менше ніж п’ять осіб.

         3. До складу Конкурсної комісії включаються представники Замовника соціальних послуг, інших установ та організацій, до компетенції яких належить вирішення соціальних питань за згодою. До складу Конкурсної комісії включаються представники громадських організацій (об’єднань), що представляють інтереси соціальних груп, які є потенційними отримувачами соціальних послуг. Кількість представників Замовника соціальних послуг не повинна перевищувати половини кількості членів Конкурсної комісії.

 

         4. Формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які скликаються головою комісії в разі потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його початку.

         Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

 

   5. Рішення Конкурсної комісії про визначення переможця приймається не пізніше ніж через сім календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій і оформляється протоколом. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

У разі відмови члена конкурсної комісії підписати протокол інформація про це вноситься до протоколу із зазначенням причин відмови.

Витяг з протоколу про визначення переможця доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується протягом одного дня з дати прийняття рішення на офіційному веб-сайті Полицької сільської ради.

6. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг;

2) фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості;

3) планова кількість отримувачів соціальних послуг;

4) вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

7. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі:

1) оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених замовником соціальних послуг;

2) невідповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

3) надходження конкурсної пропозиції після закінчення визначеного строку.

 

8. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із передбачених критеріїв Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450, за шкалою від 0 до 10 балів шляхом внесення їх до оціночної відомості. На підставі оціночних відомостей членів Конкурсної комісії складається зведена оціночна відомість, у якій щодо кожної конкурсної пропозиції зазначаються бали, виставлені членами Конкурсної комісії, та загальна сума балів.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється згідно з Методикою оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 року № 332, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 року за № 625/27070.

9. У разі виникнення потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсу та членами Конкурсної комісії, які ухвалюють рішення та при цьому не є посадовими особами орану місцевого самоврядування, Конкурсна комісія керується Правилами врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення і при тому не є службовими особами органів місцевого самоврядування.

10. За результатами конкурсу Конкурсна комісія визначає його переможця, яким визнається учасник конкурсу, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу загальну суму балів. У разі набрання двома та більше конкурсними пропозиціями найбільшої та рівної загальної суми балів, переможець конкурсу визначається більшістю голосів присутніх на  засіданні членів конкурсної  комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

1) для участі в конкурсі не подано жодної конкурсної пропозиції;

2) усі подані конкурсні пропозиції відхилено;

3) замовником соціальних послуг прийнято рішення про скасування результатів конкурсу у зв’язку з:

неможливістю усунення порушень порядку проведення конкурсу;

неможливістю укладення договору про надання соціальних послуг внаслідок непереборної сили;

внесення змін до рішення про місцевий бюджет у частині фінансування соціального замовлення.

12. Якщо для участі в конкурсі подано конкурсну пропозицію одним надавачем соціальних послуг, конкурсна комісія може прийняти рішення про:

1) намір укладення договору з таким надавачем соціальних послуг за умови відповідності його конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

2) повторне проведення конкурсу.

13. Усі члени конкурсної комісії працюють на громадських засадах.

 

 

Сільський голова                                                                          Микола ОЗЕРУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Полицької

сільської ради

від 14.07.2021 № 335

 

 

Річний план проведення конкурсів соціального замовлення на 2021 рік

 

зп

Назва послуги, соціальне замовлення якої передбачається здійснити

Соціальні групи та/або окремі категорії осіб, які є потенційними отримувачами

Орієнтовний період проведення конкурсу

Граничний обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг, тис.грн.

1.

Догляд вдома

Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зумовлених похилим віком; інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності)

 

липень-серпень 2021 року

581,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора